فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره ارزيابي ميزان سطوح سرمي مس و روي در بيماران مبتلا به گرفتگي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

ارزيابي ميزان سطوح سرمي مس و روي در بيماران مبتلا به گرفتگي

کرونر پايين رونده قدامي چپ(LAD)

علي صيدخاني نهال(1، دكتر بهرام يغمایی2 ، فرج اله ملکی3

1) کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، گروه بيوشيمي، آموزشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايلام

2) دکترای بیوشیمی بالینی، گروه بيوشيمي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

3) کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، گروه بيوشيمي، آموزشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايلام

تاریخ دریافت: تاریخ پذیرش:

واژه هاي كليدي: آترواسكلروزيس، مس، روي، LADمقدمه

بيماريهاي قلبي عروقي يكي از علت هاي اصلي ناخوشي ها و مرگ و ميرها در دنيا هستند که چندين عامل در ايجاد آنها موثر است، به طوريكه هم عوامل ژنتيكي و هم عوامل محيطي در بوجود آمدن آنها دخالت دارند(1). علي رغم فقدان اطلاعـــات دقيق مرگ و مير، شواهد كافي بر شيوع فزاينده بيماريهاي عروق كرونر در ايران، مانند ديگر مناطق خاورميانه دلالت دارد(2). آترواسكلروزيس نوعی بيماري پيش رونده است كه با تجمع فيبرها و عناصر فيبري در سرخرگها مشخص مي گردد(3).

يكي از رخدادهاي اوليه در پاتوژنز آتـــرواسكلـــروزيس اكسيــــــداسيـــــــون LDL (Low Density Lipoprotin) است. اكسيداسيون منجر به تشكيل LDL تغيير شكل يافته كه توسط رسپتور ماكروفاژهاي رفتگر تشخيص و بلعيده مي شوند. اين موضوع باعث تشكيل سلولهاي كف آلود انباشته از چربي مي گردد كه اين سلولها در تشكيل ضايعات آترواسكروتيك نقش دارند(7-4).

پيشرفت آترواسكلروزيس به توازن بين تحريكات التهابي و ضد التهابي و نيز مكــــانيسم هاي دفاع آنتي اكسيداني بستگي دارد(4،6). تحقيقات اپيدميولوژيك براي بيماريهاي قلبي عروقي چندين ريسك فاكتور را مشخص كرده اند. به طوريكه كاهش تعدادي از اين ريسك فاكتورها ريسك ابتلا به بيماري را كاهش مي دهد(1).

هر چند كه فشار خون بالا، سيگار كشيدن و اختلالات ليپيدي، ريسك فاكتورهاي اصلي براي بيماريهاي آترواسكلروتيك عروق قلبي در نظر گرفته مي شوند، اما آنها به تنهايي قادر به توجیه علت شيوع بالاي اين بيماريها نمي باشند. بنابراين، تحقيقات براي شناسايي ديگر ريسك فاكتورها الزامي است. مدت زمان زيادي است كه مواد معدني و عناصر كمياب بعنوان ريسك فاكتورهاي بالقوه براي بيماريهاي قلبي-عروقي مورد تردید بوده اند(8). احتمال مداخله مس و روي در آترواسكلروزيس ايده ای بسيار قديمي است(18،15).

تحقيقات زيادي ارتباط بين غلظت مس و روي سرم با بيماريهاي قلبي-عروقي را در جمعيت هاي غربي نشان داده اند(9،10). اما در ديگر نژادها و يا در بيماراني كه تحت عمل آنژيوگرافي قرار مي گيرند تحقيقات اندكي صورت گرفته است. امروزه عقيده بر اين است كه بين تغييرات ميزان اين عناصر و بيماري آترواسكلروزيس رابطه معني داري وجود دارد بنابراين، به عنوان ريسک فاکتور احتمالي بيماريهاي قلبي عروقي به صورت ويژه مورد توجه قرار دارند(11). و مطالعات در اين ارتباط نتايج متناقض ارائه نموده اند. بعضي از پژوهشگران افزايش و تعدادي ديگر كاهش اين عناصر را در ايجاد بيماريهاي قلبي عروقي دخيل دانسته اند(13). تعدادي از محققين هم افزايش و هم كاهش مس و روي(12) و بعضي افزايش ميزان روي(14) تعدادي ديگر از محققين افزايش مس و كاهش روي(15،16) و بعضي ديگر كاهش مس و طبيعي بودن روي(17) و بعضي از پژوهشگران كاهش ميزان مس و افزايش ميزان روي در غذا(18) و بالاخره بعضي ديگر كاهش مس و افزايش روي(19) را باعث ايجاد بيماري آترواسكلروزيس مي دانند. به هر حال، ارتباط بين تغييرات اين عناصر و بيماري آترواسكلروزيس هنوز مورد بحث است(20). بنابراين، اين پژوهش به منظور ارزيابي ارتباط ميزان مس و روي سرم با گرفتگي يكي از عــروق كــــرونر به نام LAD (Left Anterior Descending) در بيماران مبتلا به آترواسكلروز عروق كرونر در مقابل گروه كنترل انجام گرديده است.

مواد و روش ها

هــدف از اين مطالعه بررسي تغييرات سطح سرمي مـــــس و روي در بيمـــاران مبتلا بـــــه CAD (Coronary Artery Disease) بوده است كه دچار انسداد LAD از عروق كرونر قلب شده اند و مقايسه آنها با گروه شاهد مشابه از لحاظ متغيرها و بيماريهاي زمينه اي و مداخله گر انجام شده است. روش اجراي اين پژوهش به صورت موردي- شاهدي بوده كه در زيرمجموعه مطالعات تحليلي واقع مي شود. نمونه هــــا (بيمار و کنترل) از ميان افراد مشكوك به

CAD مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان شهيد مدرس تهران جهت عمل آنژيوگرافي انتخاب شده اند.

براي اين پژوهش اطلاعات از طريق تكميل پرسش نامه و نيز جمع آوري خون وريدي افراد در حالت ناشتا(12 ساعت) در روز آنژيوگرافي و قبل از انجام عمل آنژيوگرافي بدست مي آمد. در روزي كه قرار بود افراد مورد عمل آنژيوگرافي قرار گيرند، در صورت رضايت كامل،‌ سوالات پرسش نامه به صورت رو در رو از آنان پرسيده مي شد. در صورت مناسب بودن فرد براي تحقيق، براساس سوالات پرسش نامه از وي ده ميلي ليتر خون وريدي در حالت ناشتا در لوله اسيد واش شده درپوش دار گرفته مي شد. پس از گذشت 60-30 دقيقه سرم هاي خون جدا و پس از يادداشت كد مخصوص بيمار بر روي آنها،‌ نمونه هاي سرم در فريزرC ˚70- گروه بيو شيمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران نگهداري مي شدند. بعد از عمل، طبق نتايج آنژيوگرافي، اگر شخص دچار انسداد LAD و يا شاخه هاي فرعي آن بود در گروه بيمار، و اگر دچار انسداد عروق كرونر قلب نبود در گروه نرمال قرار مي گرفت. در صورتي LAD به عنوان رگ مسدود در نظر گرفته مي شد كه انسداد آن يا شاخه هاي فرعي آن بيشتر از 50 درصد بود.

تعداد افراد مورد پژوهش در اين مطالعه 247 فرد بودند كه شامل 64 نفر گروه كنترل (27 زن و 37 مرد) با ميانگين سني 4/9±88/50 سال و 183 نفر گروه بيمـــار (59 زن و 124 مرد) با ميــــانگين سني 7/9± 66/57 سال می شد.

براي اندازه گيري عناصر كمياب از دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي مدل CTA-2000 ساخت کشور انگلستان، كه در آزمايشگاه تحقيقاتي گروه بيوشيمي موجود بود، استفاده گرديد. براي اين كار، بعد از رسم منحني استاندارد مس و روي با استفاده از محلولهاي CuSO4 5H2O و Zn(NO3)2 در اسيد نيتريك 12% از شركت Chem. Tech، ابتدا نمونه هاي سرمي و سرم کنترل ها براي اندازه گيري Cu و Zn به نسبت 1:4 با گليسرول 5% رقيق مي شدند(21). ميزان مس و روي هر كدام از نمونه ها توسط دستگاه بين 40- 20 مرتبه اندازه گيري مي گرديد و ميانگين آن روي مانيتور و چاپگر فرستاده مي شد و در نهايت غلظت هاي حساب شده توسط دستگاه، در 4 ضرب مي گرديدند. براي اطمينان از کنترل کيفي دستگاه و مواد شيميايي صحت و دقت دستگاه در اين اندازه گيري ها با استفاده از سرم کنترل هاي فوق محاسبه و ضريب تغييرات حاصل کمتر از 5% بود.جهت انجام كارهاي آماري اين پژوهش و هم چنين آزمونهاي آماري Chi Square و ANOVA مربوط به آن از نرم افزار SPSS Ver 10.0 استفاده گرديد. ميزان 05/0p< به عنوان اختلاف معنادار در نظر گرفته شد.

یافته های پژوهش

ميانگين و انحراف معيـــــار مس و روي سرم در گروه بيمار وگروه كنترل بررسي گرديد. ميانگين ميزان مس سرم درگروه بيمــــار ppm 24/0±98/0 كه نسبــــت به ميـــانگين آن در گـــروه كنترل ppm 27/0±90/0 بالاتر و اين تفاوت از لحــاظ آمـــاري معنـــي دار مي باشد(05/0P<). اين تفاوت حتي در زيرگروههاي گروه بيمار و گروه كنترل نيز مشـــاهده مي گردید، به طوري كه در زنان بيمار ميانگين مس سرم ppm 29/0± 06/1 نسبت به ميانگين مس سرم در زنان گروه كنترل ppm30/0±98/0 بالاتر بود و اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار است(05/0P<)، و در مـــردان گروه بيمار ميـــــانگين مس ســــرم ppm 21/0± 94/0 نسبت به مــردان گروه كنترل ppm 24/0±84/0 بالاتر بود که اين تفاوت نيز از لحاظ آماري معني دار مي باشد(05/0P<). ميانگين ميزان روي سرم در گروه بيمار ppm22/0± 63/0 كه نسبت به ميانگين آن در گروه كنترل ppm20/0±65/0 كمتر بود، ولي اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار نیست(05/0<P). اين تفاوت حتي در زيرگروهـهاي گروه بيمار و گروه كنترل نيز مشاهده مي گردید، به طوري كه در زنان بيمار ميانگين روي سرمppm 23/0±61/0 نسبت به ميانگين روي سرم در زنان گروه كنترل ppm24/0±63/0 كـمتر بود و اين تـفاوت از لـحاظ آمــــــاري معنـي دار نيست (05/0<P). در مــــردان بيمار ميانگـين روي سـرم ppm 21/0±64/0 نسبت به مــــــردان گـــــروه كنترل ppm 17/0±66/0 كمتـــــر بــــود و اين تفــــاوت نيز از لحــــــاظ آمــــاري معنــــي دار نمي باشد(05/0<P).

جدول 1. ميانگين و انحراف معيار ميزان مس و روي سرم در زنان و مردان گروه کنترل و گروه بيمار (ppm)

گروه کنترل

گروه بيمار

P Value

سن(سال)

9.4 ±50.88

9.7 ±57.66

تعداد افراد

زن

27

59

مرد

37

124

جمع

64

183

ميانگين مس (ppm)

زن

0.30±0.98

0.29±1.06

P<0.05

مرد

0.24±0.84

0.21±0.94

P<0.05

جمع

0.27±0.90

0.24±0.98

P<0.05

ميانگين روي (ppm)

زن

0.24±0.63

0.23±0.61

p>0.05

مرد

0.17±0.66

0.21±0.64

p>0.05

جمع

0.20±0.65

0.22±0.63

p>0.05

بحث و نتیجه گیری

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه غلظت مس سرم در بيماران مبتلا به انسداد عروق كرونر قلب، نسبت به افرادي كه دچار اين بيماري نيستند، بالاتر است. اين تفاوت حتي در زيرگروههاي مربوط به گروه بيمار و گروه كنترل نيز قابل ملاحظه است. به طوريكه غلظت مس سرم در زنان بيمار نسبت به زنان گروه كنترل و همچنين غلظت مس سرم در مردان بيمار نسبت به مردان گروه كنترل بيشتر است. و اين تفاوت ها از لحاظ آماري معني دار هستند.

بعضي از مطالعات ارتباط مثبت بين غلظـــت مـــس ســــــرم و آترواسكــــلروزيس را بيـان كرده اند(10،22،23،24،25) كه با نتايج مطالعه حاضر هم جهت مي باشند. Salonen JT به همراه همكارانش در مطالعه ريسك فاكتورهاي بيماري ايسكميك قلب در شرق فنلاند، نشان داد كه غلظت بالاي مس سرم، ريسك ابتلا به سكته حاد قلبي را بيش از 5/3 برابر افزايش مي هد(26). هم چنين مطالعه در مورد مردان آلماني ارتباط بين مس بالاي سرم و مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي را نشان داده است(25).

Jain و Mohan ، كه روي تغييرات غلظت مس و روي سرم به دنبال سكته قلبي مطالعه كرده اند، نشان داده اندكه از 24 ساعت تا 7 روز بعد از سكته قلبي غلظت مس سرم افزايش مي يابد و تقریبا روز چهاردهم به حد نرمال مي رسد(27).

مس نوعی پيش اكسيداتيو (Prooxidative) است و تغييرات اكسيداتيو LDL - كلسترول را در محيط آزمايشگاه (in vitro) تحريك مي كند(28) و ممكن است نوعی پيش اكسيداتيو در محيط هاي حياتي (زنده) نيز باشد. بدين ترتيب، اثر آتروژنيك مس می تواند با افزايش اكسيداسيون LDL توضيح داده شود(1).

LDL اكسيده توسط ماكروفاژها در ديواره سرخرگها تشخيص داده شده و برداشت مي گردد.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
2_1024393_4404.zip37.1k

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست