فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره بررسي غلظت فلزات سنگين كادميوم، نقره ،كروم ونيكل در خاك و دو گونه گياهي طبيعي اطراف معدن سرب نمك دره در رامسر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

بررسي غلظت فلزات سنگين كادميوم، نقره ،كروم ونيكل در خاك و دو گونه گياهي طبيعي اطراف معدن سرب نمك دره در رامسر

 

مقدمه

يكي از منابع ايجاد آلودگي خاكها به فلزات سنگين فعاليتهاي معدني انسان )به خصوص معادن روباز( جهت استخراج فلزات است (Dudka, 1997). ازنظرتاریخی آلودگی خاک ها به فلزات سنگین ازاستخراج معادن وکارخانه های ذوب فلز آغاز شد.ضایعات معادن موجب آلودگی اولیه خاک ومحیط زیست اطراف آن میگردد.ورود این مواد به آبهای زیرزمینی، آلودگی ثانویه را به همراه دارد.مرحله سوم آلودگی با استفاده از رسوبات رودخانه ای ویا استخراج آبهای زیززمینی آغاز میشود (داودیفرد و همکاران،1390).

این مطالعه در زمین های اطراف معدن سرب نمك دره صورت پذیرفته به دلیل فعالیتهای معدن کاوی واستخراج ممکن است خاک های این منطقه به فلزات سنگين آلوده گشته ورویشگاه های گیاهی در این منطقه بتوانند در پالایش خاکهای الوده به عناصر سنگین مفید واقع شوند. هدف از این مطالعه بررسی میزان غلظت فلزات كادميوم، نقره ،كروم ونيكل در گیاه لور(Carpinus orientalis Miller) و گوشبره (chrozophora tinctoria )است وارزیابی آن نسبت به تجمع عناصر كادميوم، نقره ،كروم ونيكل جهت پالایش خاکهای الوده به عنصر كادميوم، نقره ،كروم ونيكل می باشد.

مواد و روشها

این پژوهش درتير سال 1392 درنزديكي معدن نمك دره، در روستا نمك دره واقع در دهستان جنت رودباررامسر انجام گرفت. تعداد 10 نمونه خاك از منطقه آلوده جمع آوري شد و براي تعيين فلزات سنگين موجود در آنها مورد استفاده قرار گرفتند. نمونه هاي خاك مطابق با روش حمام بنماري هضم گرديد و سپس با استفاده از دستگاه ICP- OES اندازه گیري گردید (Bhattacharya,2009). از ميان گياهان رويش يافته در منطقه مورد مطالعه گونه هاي گياهي لور و گوشبره كه نسبت به ساير گونه ها حضور بيشتري داشتند، براي آناليز فلزات سنگين انتخاب و بصورت تصادفي جمع آوري شدند و سپس بعد از هضم اسیدی ، توسط دستگاه قرائت شدند.

نتایج و بحث

در بررسي آناليز آماري تك متغيره نمونه هاي خاك، بيشترين غلظت عنصر نيكل در نمونه هاي 42/52 ppm و كمترين >1 بوده و همچنين بيشترين غلظت كروم 6/50 ppm و كمترين آن 1 ppm مي باشد. در خصوص عنصر كادميوم نيز بيشترين غلظت 3/1044 ppm و كمترين 0 ppm مي باشد.

جدول 1- نتايج آناليز نمونه هاي خاك و توصيف آماري آنها

Ag

Ni

Cd

Cr

Min

06/0

3/0

0

1

Max

3/31

4/52

3/1044

6/50

Range

2/31

1/52

3/1044

6/49

Variance

3/115

4/258

2/109444

6/238

Std. Deviation

1/10

2/15

8/313

6/14

Average

5/4

7/6

9/143

8/14

با توجه به جدول 2 می توان نتیجه گرفت که بین عنصر كادميوم و نقره رابطه مثبت معنی‌دار در سطح 99% (964/0) وجود دارد. عنصركروم با نیکل دارای رابطه مثبت معنی‌دار در سطح 99% كه به ترتيب 826/0 می‌باشد.

جدول 2- همبستگی عناصر در خاک منطقه

Ag

Ni

Cd

Cr

Ag

ضریب همبستگی

1

p-value

Ni

ضریب همبستگی

-.146

1

p-value

.669

Cd

ضریب همبستگی

.964**

-.139

1

p-value

.000

.683

Cr

ضریب همبستگی

.189

.826**

.141

1

p-value

.579

.002

.679

در جدول 3 پارامترهای آماری در نمونه‌های گیاه لور نشان مي دهد كه بيشترين و كمترين غلظت عناصر به ترتيب، ppm40 ppm10، عنصرنقره ppm32 و 10 ppm و درعنصر نیکل ppm 65 و ppm 25می‌باشد.

جدول 3- توصیف آماری داده های بدست آمده از نمونه‌های گیاه لور

sample

Ag

Cd

Cr

Ni

Min

10

10

10

25

Max

32

40

35

65

Range

12

30

25

40

Variance

2/51

6/72

11/38

3/116

Std. Deviation

1/7

1/6

6/5

1/7

Average

4/18

1/18

3/20

8/45

در مورد نمونه‌های گوشبره، بيشترين و كمترين غلظت عناصر مورد مطالعه به ترتيب ،کادمیم ppm 30 و ppm 10، عنصر کروم ppm28 وppm10 و عنصرنیکل نيزppm 65، ppm 25 می‌باشد.

جدول4- توصیف آماری داده های بدست آمده از نمونه‌های گیاه گوشبره

sample

Ag

Cd

Cr

Ni

Min

10

10

10

25

Max

50

30

28

65

Range

40

20

18

40

Variance

5/118

9/37

5/24

3/127

Std. Deviation

8/10

1/6

9/4

8/4

Average

3/23

2/18

1/19

48

جدول 5 و 6 که همبستگی عناصر در گیاه لور و گوشبره را نشان می دهد چنین می توان نتیجه گرفت که بین هيچ كدام از عناصر مورد مطالعه در اين دو گياه هیچ رابطه ای وجود ندارد(عدم وجود همبستگی).

جدول 5- همبستگی عناصر در گیاه لور

Ag

Cd

Cr

Ni

Ag

ضریب همبستگی

1

p-value

Cd

ضریب همبستگی

-.309

1

p-value

.228

Cr

ضریب همبستگی

-.125

-.206

1

p-value

.632

.429

Ni

ضریب همبستگی

-.070

-.216

.075

1

p-value

.790

.405

.775

جدول 6- همبستگی عناصر در گیاه گوشبره

Ag

Cd

Cr

Ni

Ag

ضریب همبستگی

1

p-value

Cd

ضریب همبستگی

.394

1

p-value

.086

Cr

ضریب همبستگی

.015

-.187

1

p-value

.950

.430

Ni

ضریب همبستگی

.409

-.308

.122

1

p-value

.074

.186

.610

از بررسی آنالیز آماری و رفتار ژئو شیمیایی عناصر موجود درخاك منطقه چنین بر می آید که میانگین مقادیر عناصر مختلف و توزیع غنی شدگی غلظت عناصر در نمونه‌های خاک به ترتیب Ag < Ni < Cr < Cd می‌باشد.

در نمونه های گیاه لور در منطقه چنین بر می آید که میانگین مقادیر عناصر مختلف و توزیع غنی شدگی غلظت عناصر در نمونه‌های لور به ترتیب Cd < Ag < Cr < Ni می‌باشد.

از بررسی آنالیز آماری و رفتار ژئو شیمیایی عناصر جذب شده توسط گیاه گوشبره چنین بر می آید که میانگین مقادیر عناصر مختلف و توزیع غلظت عناصر در این گیاه به ترتیب Cd < Cr < Ag < Ni می‌باشد.

در مقایسه آماری میانگین تغییرات عناصر در سه محیط خاک، گیاه لور و گیاه گوشبره که ارائه گردیده چنین می توان نتیجه گرفت که عناصر نقره و نيكل عمدتا در گیاه گوشبره و كروم نیز در گیاه لور بیشتر انباشته میگردند. همچنین با توجه به اينكه اي گياهان توانایی جذب بالای اين عناصر را از خاک داشته و می توانند به عنوان گیاه انباشتگر عناصر مورد مطالعه معرفی گردند.

بررسی بر روی دو گیاه لور وگوشبره بر طبق جداول بالا نشان می دهد که با وجود شرایط اکولوژیک یکسان قابلیت هاي متفاوتی را در جذب عناصر فلزي از محیط اطراف خود، نشان داده اند و درجه انباشته سازي فلزات مختلف در گیاهان روئیده در منطقه متفاوت است، به عبارتی در دو گیاه مختلف نسبت به جذب فلزات سنگین از خاک و انباشتگی آنها در بافت های خود واکنش های متفاوتی نشان می دهند.

بر اين اساس گونه اي كه داراي بيشترين ميزان جذب این فلزات بوده و مقاومت بيشتري در برابر اين فلزات سمي از خود نشان مي دهد،شناسايي شده و در مناطق آلوده مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به نتايج بدست آمده و فاكتورهاي قبلي مي توان چنين بيان كرد كه هرچه آلودگي خاكي نسبت به عناصر سنگين بيشتر باشد احتمال انباشتگي بيشتري از عناصر ياد شده در گياه وجود خواهد داشت. میزان ميانگين نيكل در بين عناصر مورد مطالعه نسبت به سایر عناصر ها بالاتر بوده است . با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که فلز نيكل از طریق فعالیت هایی معدن كاوي و... وارد محيط می شود. جذب لور در زمینه پالایش سبز عنصر نيكل به مراتب بهتر از گوشبره عمل کرده است.

منابع

داودیفرد م ، فرقانی تهرانی گ.1390. بررسی اثرات زیست محیطی باطله های معدنی .مجموعه مقالات سی امین گردهمایی علوم زمین ،یکم تا سوم اسفند .

دبیری م. 1387 .آلودگی محیط زیست) هوا،آب،خاک،صوت(انتشارات اتحاد

Bhattacharya,P.,Samal.A.C.,Majumdar.J.,Santra.S.C.,2009,Accumulation of arsenice and its distribution in rice plant(Oryza sative L.) in Ganagetic West Bengal,India.,Paddy Water Environ.,DOI 10.1007/S 10333-009-0180-Z.

Chen, Z. D. (1994) Phylogeny and phytogeography of the Betulaceae. Acta Phytotaxonomica Sinica 32:101-153.

Dudka S., and Adriano D.C. 1997. Environmental impacts of metal ore mining and processing: a review. j. environ. qual. 26:590-602


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
10_1024411_2004.zip2.5 MB

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست