فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره واکنش خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد بیولوژیکی ارقام جو به عناصر کم مصرف (آهن، روي و مس)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

واکنش خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد بیولوژیکی ارقام جو به عناصر کم مصرف (آهن، روي و مس)

چکیده

به منظور بررسی اثرات عناصر ریزمغذي بر رشد و عملکرد دانه ارقام جو آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. کرت اصلی شامل چهار رقم جو (سهند، سبلان، زر جو، ماکوئی) و کرت فرعی شامل عناصر ریز مغذي (آهن، روي، مس و ترکیب آهن، روي و مس) و شاهد بودند. نتایج نشان داد که ارقام جو از نظر صفات رویشی از جمله تعداد پنجه در بوته، شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته متفاوت بودند. اثر رقم و عناصر کم مصرف بر کلیه صفات مورد بررسی معنیدار بوده است. ولی صفات تحت تأثیر اثر متقابل رقم و کود قرار نگرفته و اختلاف معنیداري را نشان ندادند. در بین ارقام، رقم زر جو از نظر این صفات برتر بود. به طورکلی به نظر میرسد با توجه به کمبود عناصر ریز مغذي در خاكهاي کشور، مصرف عناصر ریزمغذي میتواند در بهبود محصول غلات مؤثر باشد.

کلمات کلیدی: جو، خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد بیولوژیکی، عناصر ریزمغذي.

مقدمه

جو کم توقعترین گیاه زراعی است که دامنه سازگاري و پراکنش آن از سایر گیاهان زراعی بیشتر است. جو دومین غله مهم دنیاست. بهبود وضعیت محیط کشت از طریق به کارگیري صحیح نهادههاي کشاورزي نظیر آب، کود، ماشین آلات و سموم دفع آفات و بذور اصلاح شده امکان پذیر است. یکی از مهمترین نهادههاي کشاورزي، مصرف صحیح کودهاي شیمیایی است که تأثیر آن در افزایش عملکرد محصولات کشاورزي شناخته شده است. کمبود عناصر غذایی تقریباً در تمامی مزارع جهان متداول است. میزان کمبود از منطقهاي به منطقه دیگر و گیاهی به گیاه دیگر متغیر است. اثر مصرف آهن به صورت کلات آهن باعث افزایش مقدار محصول و پروتئین جو میشود. آهن با ایجاد رشد رویشی مناسب از طریق افزایش تعداد و سطح برگ، مشارکت در فتوسنتز، موجب افزایش ارتفاع و ماده خشک در گیاه میشود در اثر کمبود روي در گیاه، به تدریج توقف رشد حاصل میشود و در نتیجه اندامهاي رویشی بویژه برگ به عنوان دستگاه فتوسنتزي دچار مشکل میشود مس نیز به صورت یون توسط ریشه گیاه و به شکل ترکیبات چنگالی از طریق برگپاشی جذب گیاه میگردد و به علت غیر متحرك بودن، ظهور علائم کمبود آن از برگهاي جوان آغاز میشود. تقریباً 70 درصد مس گیاه در کلروپلاستها یافت میشود. با توجه به کمبود عناصر ریزمغذي در خاكهاي زراعی ایران که ناشی از ضعف مواد آلی است. ضرورت استفاده از آنها براي رشد گیاه جو در منطقه و تنوع واکنش در ارقام جو نسبت به انواع عناصر کم مصرف، میتوان گفت اگر در یک پروژه تحقیقی موضوع مورد بررسی قرار گیرد میتواند در افزایش راندمان تولید در واحد سطح از نظر تغذیه گیاه مؤثر باشد، توجه به بهبود زراعت این گیاه و معین نمودن مسائل تغدیهاي آن بویژه عناصر ریزمغذي و کمبود اطلاعات در این زمینه ضرورت بررسی در این زمینه را نشان میدهد. هدف کلی از این پژوهش، بررسی اثر عناصرتغذیهاي کممصرف بر ویژگیهاي مورفولوژیک و عملکرد بیولوژیک ارقام جو میباشد.

مواد و روشها

به منظور بررسی اثرات عناصر ریزمغذي بر رشد و عملکرد دانه ارقام جو آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. کرت اصلی شامل چهار رقم جو (سهند، سبلان، نصرت، ماکوئی) و کرت فرعی شامل عناصر ریز مغذي (آهن، روي، مس و ترکیب آهن، روي و مس) و شاهد بودند.کودپاشی عناصر میکرو در دو نوبت از دوره رشد رویشی مصرف شدند .کود فسفره پایه به میزان 120 کیلوگرم فسفات و 70 کیلوگرم نیتروژن در دو نوبت، پایه و سرك مصرف شد. ارتفاع بوته و ماده خشک کل گیاه قبل از برداشت نهایی محصول معین شد. نمونهبرداري در مرحله رسیدگی دانه انجام شد و عملکرد بیولوژیکی تعیین گردید. محاسبات آماري بر مبناي تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار SAS و مقایسه میانگینها به روش دانکن انجام گرفت.

نتایج و بحث

به طور کلی نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که ضعف مواد آلی خاك زمینه کمبود عناصر تغذیهاي لازم براي رشد گیاه را فراهم میکند. در این صورت مصرف کود شیمیایی از انواع مختلف تنها راه تقویت گیاه است. در این بررسی نیز ارقام مختلف جو وقتی در تغذیه مناسب به ویژه عناصر میکرو قرار گرفتند واکنش مثبتی از نظر رشد رویشی از خود نشان دادند. با این حال در بین ارقام مورد بررسی، واکنش متفاوت بود. اطلاعاتی که این نتایج را تأیید کند در موارد زیر آمده است.

تعداد پنجه در بوته

نتایج تجزیه واریانس تعداد پنجه در جدول یک نشان داده شده است. ارقام از نظر تعداد پنجه متفاوت بودند. به نحوي که بیشترین تعداد پنجه در بوته معادل 2/4 و 1/4 به ترتیب براي ارقام ماکوئی و نصرت و کمترین آن براي ارقام سبلان 6/3 و سهند 8/3 حاصل گردید. تعداد پنجه در هر بوته بیشتر یک خصوصیت توارثی بوده ولی با این حال متأثر از شرایط اولیه استقرار گیاهچه است سازگاري محیطی مناسب ارقام جو ماکوئی و نصرت زمینه تولید پنجه بیشتري را در بوته فراهم نموده است. سرعت ایجاد پنجه به سرعت ایجاد برگ وابسته است که آن هم وابستگی نزدیکی به دما دارد. بنابراین در هواي گرمتر آهنگ تولید پنجهها بیشتر است اثر کود میکروهاي مصرفی بر تعداد پنجه در بوته معنیدار بود مصرف کودهاي مس، روي و آهن با هم بیشترین تعداد پنجه 5/4 عدد را تولید نمود، هر چند نسبت به مصرف مس به تنهایی 4 عدد تفاوت آماري معنیداري نداشت. بین مصرف کود آهن و تیمار شاهد تفاوت معنیداري از نظر تعداد پنجه در بوته 6/3 عدد مشاهده نشد، ولی مصرف آهن توانست تعداد پنجه در بوته را افزایش دهد 9/3 عدد این تغییرات تعداد پنجه در بوته نشان میدهد که براي حصول پنجه مناسب نیاز به مصرف کودهاي کامل میکرو میباشد. تأثیر تغذیه آغازههاي پنجهها و نگهداري آنها از نظر مواد غذایی کافی، امکان دستیابی به تعداد پنجه مطلوب در گیاه را فراهم میکند.

شاخص سطح برگ

از نظر شاخص سطح برگ ارقام جو متفاوت بودند در بین ارقام مورد بررسی، رقم سهند کمترین 9/2 و سه رقم دیگر بدون تفاوت معنیداري آماري (نصرت، سبلان و ماکوئی به ترتیب 5/3، 1/3، 3/3 ) بیشترین شاخص سطح برگ را داشتند عکسالعمل متفاوت ارقام جو در سایر مطالعات انجام شده گزارش شده است و جو تعداد پنجه بیشتر در رقم نصرت زمینه افزایش سطح برگ را فراهم نموده است. در حالی که تعداد پنجه بیشتر در رقم سهند نتوانسته منجر به افزایش سطح برگ گردد، که این امر میتواند ناشی از کاهش تعداد پنجهها پس از تولید باشد به نحوي که دوام پنجه رو به کاهش بوده است. شاخص سطح برگ تحت تأثیر عناصر میکرو مصرفی قرار گرفت از نظر آماري اختلافی بین کودهاي میکرو از نظر شاخص سطح برگ مشاهده نشد. اثر سطوح مختلف کودهاي میکرو بر روي رشد رویشی تأثیر قابل ملاحظهاي دارد. توسعه سطح برگی از طریق بهبود تعداد، اندازه و سطح برگها به کمک مواد تغذیهاي فراهم میشود.

ارتفاع بوته

ارقام جو از نظر ارتفاع تفاوت داشتند، بنحوي که بیشترین ارتفاع را رقم زر جو 74 سانتیمتر و کمترین آن را رقم سهند 65 سانتیمتر داشتند. ارقام جو سبلان و ماکوئی تفاوت معنیداري از نظر آماري با رقم زر جو نشان ندادند. ارتفاع گیاه عمدتاً یک صفت ژنتیکی است و به طور نسبی از پایداري برخوردار است، با این حال عوامل محیطی به ویژه نور بر آن اثر قابل ملاحظهاي دارد.

عملکرد بیولوژیکی

ارقام جو مورد مطالعه از نظر عملکرد بیولوژیکی به هنگام رسیدگی متفاوت بودند. بیشترین عملکرد بیولوژیکی با رقم نصرت، 13220 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن با رقم سهند 10500 کیلوگرم در هکتارحاصل شد. شرفیزاده و همکاران (1380) نیز پتانسیل قابل ملاحظهاي را در تولید بیوماس در رقم نصرت از خود نشان دادند. رقم سبلان با تولید 12200 کیلوگرم در هکتار و ماکوئی با تولید 12000 کیلوگرم در هکتار از نظر عملکرد بیولوژیکی تفاوت آماري نداشتند. با مصرف مقادیر کودهاي میکرو عملکرد بیولوژیکی متغیر شد، به نحوي که با مصرف سه نوع کود آهن، روي و مس در مقایسه با شاهد عملکرد بیولوژیکی افزایش یافت. افزایش عملکرد بیولوژیکی با مصرف کود مس به میزان 12800 کیلوگرم در هکتار رسید و با مصرف آهن و روي تفاوت آماري معنیدار نداشت. ظهور پتانسیل ارقام جو و تجمع ماده خشک در آن منابع تغذیهاي امکانپذیر میشود. افزایش وزن خشک گیاه ذرت با مصرف توأم کودهاي آهن و روي در مطالعه آیدنالپ و مارينو (2005) نیز گزارش شده است. در این رابطه مصرف مقداري عناصر ریزمغذي باعث افزایش تولید ماده خشک بیشتر شده و در نتیجه تجمع مواد خشک شده نهایی در انتهاي دوره رشد گیاه افزایش یافت. البته در شرایط کمبود مواد ریزمغذي، افزایش تجمع ماده خشک محدود میشود و عملکرد بیولوژیکی گیاه کاهش خواهد یافت. اثرات متقابل رقم در کود میکرو براي عملکرد بیولوژیکی معنیدار نبود.

نتیجهگیري

به طورکلی نتایج این بررسی نیز نشان میدهد که با توجه شرایط آب و هوایی منطقه و نوع خاك این منطقه مصرف کودهاي ریزمغذي به ویژه آهن و روي اثر قابل ملاحظهاي بر رشد و محصول ارقام جو مورد مطالعه نشان داد. واکنش ارقام جو مورد مطالعه به تدریج عکسالعمل متفاوت خود را در مرحله رشد رویشی به دلیل ویژگیهاي ژنتیکی نشان دادند. بنابراین مصرف این عناصر به تدریج باید در برنامه تغذیهاي زراعت غلات قرار گیرد.

جدول نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی

منابع تغییرات

درجه آزادی

تعداد پنجه در بوته

شاخص سطح برگ

ارتفاع بوته

عملکرد بیولوژیک

تکرار

3

1/21

26/1

108/0

1/56871

رقم

3

*4/125

*22/1

*639/0

*1/57296

خطا

9

1/380

254/0

94/1

5/3659

میکرو

4

*5/115

*958/0

*588/0

*6/16896

رقم × میکرو

12

ns3/215

ns 387/0

ns 09/1

ns 3/29257

خطا

48

4/148

322/0

757/0

4/31216

ضریب تغییرات

-

1/12

9/8

80/7

2/13

منابع

1- شرفیزاده م، 1380. بررسی اثر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و انتقال مجدد مواد ذخیرهاي جو. مجله دانش کشاورزي، جلد 11، ص23.

2- فتحی ق، 1378. رشد و تغذیه گیاهان زراعی. جهاد دانشگاهی مشهد، ص 367.

3- مجد م، سیادت ع و نورمحمدی ق، 1380. تاثیر میزان نیتروژن و زمان برش علوفه بر عملکرد علوفه و دانه جو کارون. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، جلد 5، ص106.

4- Alturkci A and Helal M, 2004. Mobilization to pb,Zn, cu and cd, in polluted soil. soil Science journal 7:1972-1980.

5- Aydnalp C and Marinova S, 2005. Distribution and Firms of heavy metals in some agricultural soils. soil Science journal 12: 629-633.

6-Chaudhry F and Loneragan J, 2000. Effects of N, copper and zinc fertilizers on the copper and zinc nutrition of wheat plants. Agric journal 21:865-879.

7-Pinto M and Varennes A, 2005. Influence of organic matter on the uptake of zinc, copper and iron by Sorghum plants. soil Science journal 326:239-247.

8-Xue H and Hooda P, 2005. The Transport of cu and zn from agricultural soils to surface water. soil Science journal 5:69-76


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
53_1024525_1419.zip40.6k

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست