فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره کاربرد پلي آلومينيوم کلرايد در تصفيه آب آشاميدني آبادان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

کاربرد پلي آلومينيوم کلرايد در تصفيه آب آشاميدني آبادان

تاریخ دریافت: تاریخ پذیرش:

واژه هاي کليدي: پلي آلومينيوم کلرايد ، آزمايش جار ، تصفيه آب آبادان

مقدمه

آبهای سطحی عموماً محتوای انواع مختلفی از ناخالصی های کالوئیدی هستند که باعث کدورت و تا حدودی رنگ می شوند. برای حذف کلوئیدها باید ذرات مجرای کلوئید با هم مجتمع و از نظر اندازه بزرگ شوند. برای این کار می توان از مواد شیمیایی استفاده کرد. این مواد نیروهایی را که موجب پایداری ذرات کلوئیــدی می شوند خنثی می کننـد. به فرآینـد ناپایدارسازی ذرات کلوئیدی انعقاد شیمیایی می گویند . سپس به ذرات ناپایدار شده در حالی که به آرامی به هم زده می شود زمان داده می شود تا لخته ها ایجاد شوند که به این عمل فلوکولاسیون می گویند. سرانجام آب از حوضچه ته نشینــی رد می شـــود و در آنجا مواد جامد لخته شــده بوسیلــه ته نشینی حذف می شوند (1).

مهمترین عوامل موثر در کارایی فرآیند انعقاد عبارتند از: pH، یونهای موجود در محلول آبی (قدرت یونی آب)، غلظت مـــواد هیومیک، دمـــای آب و نوع منعقدکننده (2).

یکی از جدیدترین مواد منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید با علامت اختصاری PACI می باشد.

پلـــی آلـــومینیــوم کلـــرایــد با فــرمـــول [Al2(OH)6-xClxYH2O]Z به نوعــی از منعقد کننده ها گفته می شود که قدرت و سرعت بالایی در جداسازی و استخراج ناخالصی های آب دارند، که در اثر خنثی شدن کلراید آلومینیوم با برخی از محلولهای بازی در دو نوع با سولفات و بدون سولفات تهیه می شود. تفاوت آن با سولفات آلومینیوم به دلیل نوع ساختار آلومینیوم در هر کدام از این نمک هاست. در سولفات آلومینیوم یونهای Al3+ موجود می باشند. مشخصه PACl این است که در کنار کلراید و سولفات، بخشی از آن نیــز شــامل یــــون هـــای هیدروکسیــد مــی باشــد. ایـــن یـــون هـــای هیدروکسیـــد باعـــث ایجـاد مجموعـه هـای کوچک پولیمـــــر از

Al در PACl می شوند.

بخش اصلی در PACl را در مجموعه Al137+ تشکیل می دهد. به دلیل تناسب مناسب تر بار الکتریکی به شعاع، این گونه ساختارهای پلیمری تاثیر بهتری بر بی ثباتی کلوئیدها دارند تا مولکولهــای منفــرد )Al3+3 و 4.(

در خصوص مزایای PACl بعنوان منعقدکننده، موارد متعددی ذکر شده است که می توان گفت مهمترین این امیتازها قابلیت استفاده از دامنه های بسیار وسیعتری از کدورت و دمای آب می باشد.

امروزه PAClدر تصفیه خانه هــای کشورهای پیشرفته جهان همانند ژاپن، آمریکا، کانادا، چین، فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا بدلیل عملکرد بهتر و بهداشتی بودن جایگزین سولفات آلومینیوم و کلرور آهن شده است (4).

در این مطالعــه نیــز بــرای بهبــود کیفیت آب رودخانه های بهمنشیر و اروند که دو منبع اصلی تامین آب در آبــادان می باشنــد از ماده منعقدکننده PACl استفاده شده است.

مواد و روش ها

در اين تحقيق کاربرد پلي آلومينيوم کلرايد در تصفيه آب آبادان از نظر انتخاب دوز بهينه و شرايط بهينه عملکرد آن، مورد بررسي قرار گرفت. مراحل اساسي اين تحقيق در بخش هاي مختلف به شرح ذيل انجام شده است:

- آزمايشات در فصل تابستان انجام شد، محل نمونه برداري رودخانه هاي اروند و بهمنشير بود. نمونه ها جمع آوري و به آزمايشگاه شيمي آب و فاضلاب دانشکــده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران ارسال گرديد. براي نمونه هاي ارسالي آزمايشات معمول کيفيت آب خام و COD انجام گرفت.

.

- کدورت نمونه هاي ارسالي سنجيده شد و هر نمونه در يک محدوده کدورت قرار گرفت.

- آزمايش جار (انعقاد، لخته سازي و ته نشيني) با توجه به غلظت هاي مختلف مواد معلق و تزريق مقادیر مختلف ماده منعقدکننده PACl در هر يک از محدوده هاي کدورت انجام گرديد.

- با بررسي کدورت ها و مشاهده فلوک ها، دوز بهينه ماده منعقدکننده مشخص گرديد.

- نمونه اي که مقدار مصرف ماده منعقدکننده آن بهينه بود، انتخاب و بر روي آن آزمايش هاي Al, COD و حجم لجن انجام شد.

- بعد از تعيين مقدار بهينه، بايد بهترين محدوده pH هم مورد بررسي قرار گيرد. pH نمونه ها را بين 4-9 تنظيم کرده و آزمايش جار با تزريق مقدار بهينه مجدداً انجام شد و بهترين محدوده pH تعيين گرديد .سپس نمونه بهينه از نظر آزمايش Al و COD و حجم لجن مورد بررسي قرار گرفت.

- در مرحله بعد نمونه هاي هر رودخانه بطور جداگانه توسط همزن مخلوط و يک کدورت همگن حاصل و آزمايش جار بر روي آن انجام گرديد.

- بدليل اينکه در روزهاي باراني کدورت آب خام در اين رودخانه ها مي تواند تا حدود 800 الي 900 واحد نفلومتري افزايش يابد، به نمونه ها بصورت دستي کدورت افزوده شد تا مقدار دوز بهينه مــاده منعقدکننده

بررسي گردد. براي افزايش کدورت از خاک رسي که از الک شماره µ 120 عبور کرده بود استفاده شد و بعد نمونه ها توسط همزن مخلوط گرديده و در کدورت هاي 250، 500 و 750 واحد نظری، آزمايش جار بر روي آنها انجام شد. سپس اندازه گيري حجم لجن و آزمايشات Al و COD انجام شد. از آنجا که آزادسازي و يا مازاد آلومينيوم پس از فرايند انعقاد با PACl محتمل به نظر مي رسيد، توجه به غلظت آلومينيوم در آب خام و آب تصفيه شده در مراحل مختلف کاملاً ضروري بود.

نتايج

محدوده هاي کدورت براي رودخانه اروند (30،20 و 40 واحد کدورت) و براي رودخانه بهمنشير (100،60،40و150 واحد کدورت) تعيين گرديد. راندمان حذف کدورت در آزمايش جار اين نمونه ها در حدود 98-90% حاصل شد. جداول 1 و 2 نتايج آزمايش جار برروي نمونه مخلوط شده رودخانه هاي مذکور را نشان مي دهد.

در مرحله بعد کدورت بطور دستي افزوده شد و قدرت عمل PACl بررسي گرديد. جداول 3 و 4 اين مطلب را نشان مي دهد. در نمودار 1 آلومينيوم باقيمانده پس از آزمایش جار در نمونه هاي رودخانه اروند را نشان داده شده است.

جدول 1- آزمايش جار رودخانه بهمنشير (نمونه مخلوط)

Dose PACl

mg/l

5

10٭

15

20

25

کـــدورت بعـــد از

آزمایبش جار(NTU)

32/8

66/3

18/2

28/2

72/2

راندمان حذف %

6/96

5/97

5/98

4/98

1/98

pH بعد از آزمایبش جار

8/7

7/7

6/7

5/7

4/7

COD (mg/l)

12

12

10

12

12

Al (mg/l)

4/0

39/0

41/0

39/0

41/0

قليائيت

(mg/l)3CaCo

130

136

145

131

126

هدايت الکتريکي

(µs/cm)

1645

1643

1642

1624

1652

حجم لجن

(ml/l)

15

min

4/0

5/0

5/0

7/0

7/0

30

min

31/1

6/1

7/1

7/1

8/1

٭ مقدار بهينه PACl ، mg/l 10 است.

Turbidity= 150 NTU

pH= 8/7

EC= 1654 µs/cm

Cl-= 330 mg/l


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
57_1024531_1331.zip44.8k

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست