فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره بررسي ارزش معاينه مکرر بيماران مبتلا به درد غير اختصاصي شکم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

بررسي ارزش معاينه مکرر بيماران مبتلا به درد غير اختصاصي شکم

جهت کاهش موارد آپاندکتومي غير ضروري

چكيده

هدف: تحت نظر گرفتن بيماران در بيمارستان به همراه معاينات مکرر معمولاً جهت تشخيص بيماراني که داراي علائمي بينابيني از آپانديسيت حاد هستند به کار گرفته مي‌شود. در يک بررسي آينده نگر، ما ارزش معاينه مکرر در بيماران داراي شکم درد غير اختصاصي در يک بيمارستان دانشگاهي در همدان مورد بررسي قرار داديم.

روش بررسي:200 بيمار مبتلا به درد شکمي حاد و داراي علائم بينابيني در قالب يک مطالعه توصيفي آينده نگر در بيمارستان مباشر کاشاني همدان طي سالهاي 1382 الي 1384 مورد قرار گرفتند. همچنين بيماران داراي شواهد محتمل از آپانديسيت حاد در اولين بررسي، از مطالعه خارج شدند. بيماران بعد از بستري هر 4 ساعت در طول روز و هر 6 ساعت در طول شب مورد معاينه و ارزيابي مجدد قرار مي‌گرفتند. حداکثر مدت تحت نظر بودن 48 ساعت بود. در بيماراني که تحت عمل قرار گرفتند، تشخيص با پاتولوژي تائيد شد. اطلاعات به صورت دستي استخراج و با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از آزمون Student t Test و Chi squared جهت مقايسه متغييرهاي مورد بررسي استفاده شد.

يافته‌ها: از 200 بيمار مورد بررسي در اين مطالعه 58 نفر (29درصد) مرد و 142 نفر (71درصد) زن بودند. ميانگين سني بيماران 53/11±03/25 سال بود كه تفاوت معني داري بين آن دو وجود نداشت. در معاينه مكرر بيماران، 156 بيمار (78درصد) داراي علائم و درد غير اختصاصي بودند كه بعد از حداكثر 2 روز تحت نظر گرفتن و بستري در بيمارستان بدون مشكل خاصي مرخص شدند که بعد از يک هفته پيگيري در هيچ يک علائم عود ننمود. 44 بيمار (22درصد) نيز مورد عمل جراحي قرار گرفتند كه در 41 بيمار (5/20درصد) تشخيص آپانديسيت حاد توسط پاتولوژي به اثبات رسيد. 3 بيمار نيز بدون يافته خاصي تحت آپاندكتومي قرار گرفتند که ميزان آپاندکتومي منفي 82/6درصد (3 بيمار) از مجموع بيماران جراحي شده گزارش گرديد که ارزش اخباري مثبت معاينه مکرر 7/92درصد گزارش گرديد.

نتيجه‌گيري: معاينه مکرر در تشخيص دقيق و کاهش موارد آپاندکتومي منفي در بيماراني که با علائم و نشانه‌هاي غير اختصاصي از درد شکم مراجعه مي‌کنند، سودمند است.

كليدواژه‌گان: آپانديسيت حاد، تشخيص، معاينه مکرر م ع پ 1387 ؛‌ 7 (1) : 78-74

مقدمه

تشخيص و درمان به موقع بيماران مشكوك به آپانديسيت حاد غالباً بر معاينات باليني استوار است. واقعيت آن است که با وجود پيشرفتهاي بسياري که در زمينه‌هاي تشخيصي در اين خصوص صورت گرفته است، هنوز نيز تشخيص صحيح و به موقع اين بيماري خالي از مشکل نيست. با اين حال مجموعه‌اي منظم و صحيح از معاينات باليني مي‌تواند به همراه بررسي‌هاي آزمايشگاهي ميزان اعمال جراحي غير ضروري را به 20 الي 30درصد كاهش دهد (1). دقت تشخيص در بيماراني كه علائم بينابيني از آپانديسيت حاد دارند به كمك تحت نظر گرفتن در

(استاديار بخش جراحي عمومي بيمارستان بعثت، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي همدان

((استاديار بخش جراحي عمومي بيمارستان شهيد مصطفي خميني، دانشکده پزشکي، دانشگاه شاهد تهران

1- نويسنده مسئول: Email: hamid _ khorshidi@hotmail . com

دريافت مقاله: 28/12/1385 دريافت مقاله اصلاح شده: 21/9/1386 اعلام قبولي: 18/10/1386

بيمارستان و معاينه مكرر آنان بهبود مي‌يابد (2-5). در اين خصوص معاينه سريال بيماران توسط يک جراح داراي ارزش بسياري است. به عنوان مثال Graff و همکارانش در طي بررسي جامع بيماران با معيار هشت متغيره Alvarado يافتند که معاينه و يافته‌هاي باليني توسط فرد معاينه کننده داراي بيشترين ارزش تشخيصي در شناسايي موارد آپانديسيت حاد است (6).

با توجه به اين نکته که آپانديسيت حاد شايعترين اورژانش جراحي به شمار مي‌رود (7) و ساليانه مقادير بسياري از امکانات جهت درمان اين دسته از بيماران صرف مي‌گردد، اين مطالعه در پي آن است تا با بررسي نقش معاينه مکرر در بيماران مبتلا به درد شکم غير اختصاصي و علائم بينابيني آپانديسيت، نتايج حاصل از آن را بررسي نمايد.

روش بررسي

در غالب يک مطالعه توصيفي آينده‌نگر، تعداد 200 بيمار مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مباشر كاشاني شهر همدان (وابسته به دانشگاه علوم پزشکي همدان) كه مبتلا به شكم حاد بودند، طي مهر ماه سال 1382 الي مهر ماه 1384 مورد بررسي قرار گرفتند. معيارهاي ورود به مطالعه عدم وجود علائم واضح آپانديسيت حاد و نامشخص بودن ساير تشخيص‌هاي افتراقي شكم حاد در اول نوبت معاينه توسط جراح بود. در اين حالت بيمار در طي فواصل منظم چهار ساعت (در طي روز) و هر شش ساعت (در طول شب) توسط يك جراح عمومي مورد بررسي منظم و پي در پي قرار مي‌گرفت. همچنين در طي اين مدت جهت رسيدن به تشخيص صحيح، از آزمايشات شمارش کامل سلولهاي خون (CBC) و آناليز كامل ادرار به همراه گرافي ساده شکم و سونوگرافي کمک گرفته مي‌شد.

معيارهاي خروج از مطالعه شامل سابقه عمل جراحي شكمي و آپاندكتومي، عدم امكان تحت نظر گرفتن بيمار در بيمارستان و تروما بود. لازم به يادآوري است كه در بدو ورود بيماران به مطالعه در صورت وجود علائم آپانديسيت حاد، بيمار وارد مطالعه نمي‌گرديد و اقدام درماني لازم (جراحي) براي بيمار در همان زمان انجام مي‌شد. بيماران حداكثر براي مدت دو روز (48 ساعت) تحت نظر گرفته مي‌شدند و با توجه به نتايج و يافته‌هاي بررسي‌هاي متناوب باليني، اقدام مناسب درماني شامل ترخيص به همراه دارو درماني و يا جراحي جهت وي انتخاب مي‌شد. همچنين به تمامي بيماراني که بعد از 24 ساعت مرخص مي‌گشتند، تاکيد مي‌شد که در صورت عود علائم مجدداً به بيمارستان مراجعه نمايند.

در پايان اطلاعات توسط نرم افزار SPSS ويرايش سيزدهم مورد بررسي قرار گرفت و نتايج به صورت توصيفي و تحليلي به كمك آزمون هاي Student t-test و Chi squared مورد مقايسه قرار گرفت. مقادير P كمتر از 05/0 در اين مطالعه معني‌دار در نظر گرفته شد.

يافته ها

از 200 بيمار مورد بررسي در اين مطالعه 58 نفر (29درصد) مرد و 142 نفر (71درصد) زن بودند. ميانگين سني بيماران 53/11±03/25 سال بود كه تفاوت معني داري بين آن دو وجود نداشت (264/0= P). در معاينه مكرر بيماران، 156 بيمار (78درصد) داراي علائم و درد غير اختصاصي1 بودند كه بعد از حداكثر 2 روز تحت نظر گرفتن و بستري در بيمارستان بدون مشكل خاصي مرخص شدند که بعد از يک هفته پيگيري در هيچ يک علائم شکم درد عود ننمود. 44 بيمار (22درصد) نيز مورد عمل جراحي قرار گرفتند كه در 41 بيمار (5/20درصد) تشخيص آپانديسيت حاد توسط پاتولوژي به اثبات رسيد.

1- Non Specific Pain

در اين بين 3 بيمار (82/6درصد) نيز بدون يافته خاصي تحت آپاندكتومي قرار گرفتند كه آپانديسيت آنها طبيعي بود و اشتباه تشخيصي وNegative Appendectomy

در نظر گرفته شد که ارزش اخباري معاينه مکرر 7/92 درصد گزارش گرديد. ميانگين مدت تحت نظر گرفتن بيماران 29/9 ± 79/24 ساعت بود كه اين مدت در بين دو گروه مردان و زنان تفاوت معني داري نداشت ولي بيماران تحت عمل قرار گرفته به صورت معني‌داري کمتر از بيماران داراي درد غيرمشخص تحت نظر قرار گرفته بودند(جدول 1). بيماران در بين فواصل مرتب مورد بررسي قرار مي‌گرفتند كه تعداد بررسي‌ها در بيماران حداقل دو مرتيه و حداكثر دوازده مرتبه مورد بررسي و معاينه قرار گرفتند. نمودار 1 پراكندگي دفعات بررسي‌ بيماران مبتلا به شکم حاد با علائم غير اختصاصي را نشان مي‌دهد. همچنين هيچ يک از بيماران پس از ترخيص از بيمارستان مجدداً دچار عود علائم نشدند. در بيماراني نيز که تحت عمل جراحي قرار گرفتند موردي از پرفوراسيون و عارضه‌دار شدن آپانديس گزارش نگرديد.

جدول 1: ميانگين مدت زمان تحت نظر گرفتن بيماران بر حسب سن و تشخيص نهايي.

ميانگين مدت زمان تحت نظر بودن

P

جنسيت

مرد

35/9±17/24

552/0(

زن

29/9±04/25

تشخيص

آپانديسيت حاد

56/6±39/20

(( 001/0

آپاندکتومي غير ضروري

00/8±00/20

درد غير اختصاصي

58/9±03/26

*student t test

**one way ANOVAپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
19_1027894_6659.zip55.8k