فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره بررسي وضعيت آهن در بيماران مبتلا به آترواسکلروز کرونر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

بررسي وضعيت آهن در بيماران مبتلا به آترواسکلروز کرونر

5

مقدمه

بيماري کرونر قلب (CAD)1، در کشورهاي پيشرفته هنوز علت عمده مرگ و مير است و مرگ هاي ناشي از آن در کشورهاي در حال توسعه پيوسته در حال افزايش است (1). آترواسکلروز علت اصليCAD است (2). تا کنون عوامل خطر متعدد اصلي و جنبي براي آترواسکلروز شناسايي شده اند؛ اما به نظر مي رسد که عوامل ديگري نيز خطرCAD را به ميزان بسياري افزايش مي دهند(3).

سوليوان2 در سال 1981 فرضيه ارتباط مستقيم ذخايرآهن بدن وخطرCAD را پيشنهاد کرد كه اين تئوري هنوزمورد بحث است(4). فرضيه آهن توضيح ديگري از تفاوت جنسيت در بروز آترواسکلروز و مرگ ناشي از آن است و از نظر بهداشت عمومي موردتوجه است (5). حداقل در شرايط in vitro مشخص است که آهن سبب اکسيداسيون LDL مي شود و در حيوانات آزمايشگاهي باراضافي آهن، ايجاد ضايعات آترواسکلروزرا افزايش مي دهد. در شرايط in vivoوجود آهن آزاد و نيزمنبع آن نامشخص است (6). نتايج مطالعات اپيدميولوژيک درخصوص ارتباط مثبت ذخاير بالاي آهن بدن با (CHD)3 متضاد است (4،7). درحال حاضر وجود اين ارتباط مورد بحث و توجه زيا د مي باشد (8،9). اين که آيا آهن يک عامل خطر آترواسکلروز و (IHD)4 است، بايد روشن گردد (10). يک دليل احتمالي تضاد نتايج مطالعات ممکن است به اين دليل باشد که فريتين سرم يک پروتئين فاز حاد است و ممکن است توسط پا سخ هاي التهابي توأم با اين حالت ها مخدوش گردد(11). اعتقاد براين است که اکسيداسيون ليپيدها از مکانيسم هاي مهم فرآيند پيچيده آترواسکلروزاست. ثابت شده است که راديکال هاي آزاد از طريق پراکسيداسيون ليپيدها موجب تغيير LDL، تسهيل رسوب آن وتشکيل پلاک هاي آترواسکلروتيک مي گردند. توليد راديکال آزاد در حضور آهن، کاتاليز و تشديد مي گردد (12). اثرات توأم آهن و افزايش ليپيد خون گزارش شده است(13). اخيراً مطالعات باليني برمارکرهاي بيوشيميايي و ژنتيکي بار اضافي آهن متمرکز گرديده است (9). بار اضافي آهن جدا ازخواص پرواکسيد اني آن درعروق، مي تواند سبب تکثير سلول عضلاني صاف جدارعروق و نيز تحريک سنتزليپوپروتئين هاي حاوي ميزان پايين آنتي اکسيدان در کبد گردد (13). مطالعه حاضربا هدف بررسي شاخص هاي سرمي وضيعت آهن در بيماران مبتلا به CAD، كه با آنژ يوگرافي کرونرارزيابي شده اند، انجام گرفت.

مواد و روشها

در اين مطالعه مورد- شاهد كه در طي سال 1381 در مركز قلب شهيد مدني تبريز انجام گرفت، شاخص هاي سرمي وضعيت آهن شامل آهن سرم و ظرفيت تام اتصال به آهن (TIBC) به روش کالريمتريک و با دستگاه اتوآناليزور1000RA- Technicon، saturation Transferrin(Tf-Sat)با استفاده از فرمول (TIBCx100/ آهن سرم) و فريتين سرم به روش (IRMA) تعيين گرديدند. protein C-reactive (CRP) سرم كه يك نشانگر التهابي است و به منظور حذف اثرعامل مخدوش کننده التهاب بر ميزان فريتين سرم در نظر گرفته شد، با روش ايمينوتوربيديمتري تعيين گرديد. ليپيد و ليپوپروتئين هاي سرم، کلسترول تام (TC)، تري گليسريد(TG) و HDL-C به روش آنزيماتيک و توسط اتوآناليزور 1000 RA اندازه گيري شدند.LDL سرم با استفاده از فرمول فريدوالد5 محاسبه و در مواردي که ميزان تري گليسريد سرم بيش از 400 mg/dl بود با استفاده از کيت LDL راندوکس تعيين گرديد. نما يه توده بدن (BMI)6 با استفاده از فرمول برحسب kg/(m)2 محاسبه شد. آنژيوگرافي کرونر بر اساس تکنيک استاندارد Judkins انجام گرديد. گروه با CAD با وجود حداقل يک رگ مسدود با انسداد حداقل کمتر از %25 (11) وگروه بدون CAD با عروق کرونر طبيعي بر اساس نتايج آنژ يوگرافي کرونر (14) تعريف شدند.

241 زن ومرد در دو گروه با CAD (168 نفر شامل 134 مرد و34 زن) و بدون CAD (73 نفر شامل 48 مرد و 25 زن) که براي انجام آنژيوگرافي کرونر به مرکز قلب شهيد مدني تبريز مراجعه مي کردند، انتخاب و مطالعه شدند. ملاک انتخاب نداشتن بيماري هاي عفوني، التهابي، کبدي، کليوي، معده اي، سرطان و سکته در سه ماه اخير، مصرف نكردن مکمل آهن در سه ماه اخير و مصرف نكردن داروهاي کاهنده چربي خون در يک ماه اخير بود. بيماران مبتلا به فشارخون با مصرف داروهاي ضد فشارخون وبيماران ديابتي با مصرف داروهاي ضد ديابت تحت کنترل بوده اند. بعد از کسب رضايت از بيماران از هر يك5 ميلي ليترخون ناشتا قبل از انجام آنژيوگرافي و قبل از تزريق هپارين گرفته شد و بلافاصله سرم آن جدا و براي انجام آزمايشات در ºc20- منجمد گرديد.

داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS Ver 10 تحليل شدند. مقايسه ميانگين شاخص هاي بين دو گروه (با CAD و بدون CAD) با استفاده از آزمون Independent Sample T-Test و درصورت طبيعي نبودن توزيع داده ها با استفاده از آزمونMann-Whitney U، مقايسه فراواني عوامل خطر CAD با استفاده ازآزمون X2 و تعيين ارتباط بين متغيرهاي کمي پژوهش با استفاده از آزمون ضريب هم بستگي پيرسون (r) و اسپيرمن صورت گرفت.

يافته ها

در اين بررسي241 بيمار مطالعه گرديدند. مشخصات عوامل خطر اصلي CAD و شاخص هاي سرمي در دو گروه تحت مطالعه در جداول 1 و 2 آمده است. ميانگين سن وBMI در دو گروه با CAD و بدون CAD تفاوت معني داري نشان نداد. ميانگين غلظت TC/HDL و LDL/HDLدرگروه باCAD به طور معني داري بالاتر از ميانگين اين شاخص ها در گروه بدون CAD بود (05/0p<).

با توجه به جدول 2 ميانگين غلظت سرمي فريتين و آهن دربيماران با CAD بالا تر از گروه بدون CAD بود؛ اما تفاوت معني دار نبود. دربيماران با CAD درصد اشباع ترانسفرين به طورمعني دار (05/0P<) بيشتر و TIBC به طورمعني دار (01/0< P) پايين تر ازميانگين اين شاخص ها درافراد بدونCAD بوده است.ميانگينCRPدر دو گروه تفاوت معني داري نداشت.

جدول 1: مشخصات عوامل خطرCAD درافراد تحت مطالعه

گروه

متغيرها

با CAD

(168=n)

بدون CAD

(73=n)

P- value

سن

4 /8±2/55

10±8/52

Ns

BMI

59 /3±77/27

25 / 4±81/26

Ns

فشارخون بالا

(41)68

(4/38)28

Ns

سابقه خانوادگي

(4/8) 14

(2/8)6

N

مصرف سيگار

(7/42) 70

(4/27)20

05/0<

ديابت تعداد

(4/11) 19

(7/2)3

Ns

: Non-significan تفاوت معني دار نبود

جدول 2: ميانگين وانحراف معيار شاخص هاي سرمي مورد نظردرافراد تحت مطالعه

گروه

متغيرها

با CAD

(168=n)

بدون CAD

(73=n)

P- value

TC/HDL

5/1±5/5

5/1±7/4

01/0

LDL/HDL

2/1±4/3

1/1±7/2

01/0

CRP (mg/l)

54/2±25/5

(8 / 5 و7 / 3)

(4 /5 و 4/3)

2/3 ±23/5

Ns*

فريتين سرم (ng/ml)

3/102±1/116

(9 / 31 1و62)

6/113±8/97

(4 /118 و 8 /32)

Ns*

آهن سرم (µg/dl)

14/28±76/96

56 /37±01/88

Ns

TIBC (µg/dl)

4 /49±1/294

5 /46±1/314

01/0

درصد اشباع ترانسفرين

4 /10±6/33

3 /14±3/29

05/0

: Non-significan تفاوت معني دار نبود. * به علت برقرار نبودن فرض توزيع طبيعي از آزمونmann-Whitney U بجاي (T.Test) استفاده شد (مقادير در پرانتز دامنه بين چاركي است.)

جدول 3 ميانگين غلظت شاخص هاي سرمي در مردان با CAD وبدون CAD را نشان مي دهد. بين سن مردان در دوپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
21_1027897_5278.zip31.4k