فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره پوشش سطوح فلزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

ایجاد پوشش کاربید تنگستن روی سطوح آلومینیومی به روش مکانو شیمیایی

هادی نیامنش1، جلیل وحدتی خاکی2، محمد شیخ شاب بافقی3

1کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

2استاد دانشکده مواد دانشگاه فردوسی مشهد

3دانشیار دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این تحقیق روش جدیدی برای پوشش دادن سطوح فلزی به روش مکانوشیمیایی ارائه شده است. زیرلایه مورد استفاده در این روش میتواند به عنوان محفظه، یا قسمتی از محفظه آسیا و یا به عنوان گلولههای آسیا باشد. در این پژوهش سطوح استوانههای آلومینیومی با کامپوزیت WC-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی پوشش داده شد. دستگاه آسیای مورد استفاده از نوع آسیای آزمایشگاهی ماهوارهای بوده، و جنس گلولهها و ظرف حاوی گلولهها و پودر مورد نظر آلومینایی است. مخلوط پودری WO3 و کربن همراه زیرلایه آلومینیومی با گلولههای آلومینایی در محفظه آسیا با سرعت RPM350 آسیاکاری شد. در حین آسیاکاری واکنش شیمیایی بین مخلوط پودری و زیرلایه آلومینیومی WO3+C+Al انجام شده و با توجه به اینکه این واکنش به شدت گرمازا است، لایه کامپوزیتی WC+Al2O3 روی سطح زیرلایه آلومینیومی تشکیل میشود. از آنجایی که پوشش در حین آسیاکاری تشکیل میشود ممکن است که پوشش تشکیل شده به صورت نانوساختار باشد. پراش اشعه X (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی ترکیبات تشکیل دهنده، اندازه کریستالیت و ضخامت پوشش مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، به نظر میرسد که به کمک این روش جدید و گرمازایی بالای واکنش در حین آسیاکاری فصل مشترک بین پوشش و زیرلایه استحکام بالایی داشته باشد. همچنین این روش قابلیت ایجاد پوششهایی با ترکیبهای متفاوت روی زیرلایههای مختلف را دارا است. از کاربردهای اصلی برای این تکنیک میتوان به ایجاد پوشش روی سطوح داخلی لولههای فلزی اشاره کرد.

کلمات کلیدی: پوششدهی؛ مکانوشیمیایی؛ Al2O3-WC؛

مقدمه

آلیاژسازی مکانیکی یکی از روشهای سادهای برای سنتز مواد پایدار و نیمهپایدار در دمای اتاق است، که ترکیبات بین فلزی، مواد آمورف از جمله این مواد هستند[1و2]. در عملیات آسیاکاری همیشه مقداری از مخلوط پودر مورد نظر روی گلولهها و دیواره داخلی ظرف باقی میماند که نسبتا چسبندگی بالایی نیز دارد، از آنجایی که در حین عملیات آسیاکاری مقدار تنش زیادی به پودر توسط گلولهها وارد میشود بدین ترتیب حتی ممکن است که پوشش ایجاد شده به صورت نانوساختار باشد[3]. امروزه براساس این پدیده به کمک آسیاکاری پوششهایی روی سطوح زیرلایههای فلزی ایجاد کردهاند. زیرلایه میتواند به صورت ورقی متصل به دیواره ظرف و یا تکهای همراه با گلولهها آسیاکاری شود. انرژی برخورد گلولهها میتواند منجر به واکنش بین لایه سطحی زیرلایه و مخلوط پودری شود[3،4و5]. در برخی مواقع گرمازایی واکنشهای انجام شده در حین آسیاکاری منجر به ذوب موضعی زیرلایه شده و بدین ترتیب فصل مشترک با استحکام بالا تشکیل خواهد شد. همچنین اگر زیرلایه به اندازه کافی نرم باشد ذرات پودری سخت در سطح زیرلایه فرو رفته و پوشش مورد نظر به کمک پدیده جوش سرد به سطح زیرلایه متصل شوند. البته فصل مشترک این نوع پوشش که در آن واکنش شیمیایی صورت نگرفته است، استحکام بالایی نخواهد داشت[4و6].

امروزه پوششهایی به این روش در مقیاس آزمایشگاهی تولید شدهاند، که از جمله میتوان به ایجاد پوششهای سربی و تنگستنی روی زیرلایههای آلومینیومی اشاره کرد[4]. همچنین به کمک این روش روی زیرلایههای تیتانیمی پوشش نانوساختار آلومینیوم ایجاد میشود که در حین آسیاکاری آلیاژ آلومینیوم- تیتانیم روی سطح تشکیل میشود[6].

از آنجایی که پوششهای ایجاد شده به این روش دارای تخلخل بالایی است بعد از عملیات آسیاکاری پلاسمای پالسی روی سطح انجام میشود تا ترکیب بین فلزی دلخواه روی سطح شکل گیرد و از زبری سطح کاسته شود. مرحله پلاسمای پالسی را میتوان یک مرحله ثانویه تلقی کرد که پوشش نهایی حاصل از عملیات آسیاکاری را بهبود بخشیده و حتی ترکیبات جدیدی نیز روی سطح ایجاد کرد[7].

پوششهایی که به روش مکانوشیمیایی ایجاد میشوند به دلیل گرمازا بودن واکنشهایی که در حین عملیات آسیاکاری صورت میگیرد اتصال بین پوشش و زیرلایه را افزایش داده و فصل مشترک با مقاومت و یکپارچگی بالایی را ایجاد میکند.

مخلوط پودری کامپوزیت Al2O3-WC با آسیاکاری مخلوط پودری WO3، Al و C قابل سنتز است. در این پژوهش آسیای آزمایشگاهی ماهوارهای برای ایجاد پوشش کامپوزیتی Al2O3-WC روی سطح استوانههای Al1000 با ابعاد مشخص استفاده شد.

با توجه به رابطه1 آلومینیوم WO3 را در حضور کربن به WC احیا میکند. بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که در صورت انجام این واکنش در حین آسیاکاری کامپوزیت Al2O3-WC روی سطح زیرلایه آلومینیومی تشکیل شود.

Q=872.529-KJ/mol (واکنش1)

به دلیل گرمازایی بالای این واکنش و واکنش در حین آسیاکاری به صورت خود پیشرونده (MSR) خواهد بود[3].

به کمک پراش اشعه x (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) فازهای تشکیل دهنده پوشش، اندازه کریستالیتها و سطح مقطع پوشش تشکیل شده مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش تحقیق

مواد پودری مورد استفاده در این پژوهش WO3 و C با درجه خلوص 99.8% بوده و زیرلایه آلومینیوم 1000 به صورت استوانهای با قطر و ارتفاع mm10 استفاده شد. برای انجام کارهای تجربی از آسیای ماهوارهای آزمایشگاهی با سرعت حدود RPM350 استفاده شد. گلولهها و ظرف حاوی آن سرامیکی بوده و از جنس آلومینا و و در هر مرحله از 4 گلوله برای آسیاکاری استفاده شد. نسبت گلوله به پودر در هر مرحله آسیاکاری 30 به 1 بوده و پودر به صورت استکیومتری به سیستم اضافه شد و وزن زیرلایه آلومینیومی همراه گلولههای آلومینایی محاسبه گردید.

همانطور که در جدول1 نشان داده شده است مدت زمان آسیاکاری بر تشکیل پوشش روی سطح زیرلایه مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اثر مدت زمان آسیاکاری بر پوشش تشکیل شده مدت زمانهای 5، 10، 15، 20 و 30 ساعت انتخاب شد.

در نهایت برای بررسی فازهای تشکیل شده در سطح زیرلایه و پودر باقیمانده، آنالیز XRD از پوشش تشکیل شده روی زیرلایه آلومینیومی به عمل آمد و به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM سطح مقطع پوشش تشکیل شده مورد بررسی قرار گرفت.

جدول1. مراحل انجام آزمايشهاي بررسي مدت زمان آسياكاري در تشكيل پوشش

تعداد گلوله 4

نسبت گلوله به پودر 1:30

مدت زمان آسیاکاری 5،10،15،20،30

نتایج و بحث

اثر مدت زمان آسياكاري را صورت كلي ميتوان اينگونه بيان كرد كه با افزايش مدت زمان آسياكاري، دستيابي به محصول نهايي محتملتر شده و اندازه كريستاليتهاي پوشش مورد نظر كاهش مييابد و در عين حال ضخامت پوشش افزايش مييابد.

نتايج الگوي پراش اشعه x

در شكل1 و شکل2 الگوي پراش اشعه x پوشش و پودر باقیمانده نمونههاي آسياكاري شده در زمانهاي مختلف نشان داده شده و با هم مقايسه شدهاند.

با بررسي الگوي پراش پوشش و پودر باقيمانده حاصل از آسياكاري به مدت پنج ساعت ميتوان به اين نتيجه رسيد كه به دليل وجود WO3 در پوشش و پودر باقيمانده هيچ واكنشي انجام نشده است و مخلوط پودر يكنواخت شده و ريزتر شدهاند و ذرات پودری اكسيد تنگستن احتمالا به صورت فيزيكي روي سطح زيرلايه قرار گرفته است.

همچنین الگوهاي پراش پوشش و پودر باقيمانده حاصل از آسياكاري به مدت 10 ساعت نشان میدهد كه، در پوشش علاوه بر آلومينيوم WOx، W و W2C در پوشش وجود دارد. بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه در اين مرحله دو واكنش زير شكل گرفتهاند.

(واکنش2)

(واکنش3)

كه در نهايت با جمع دو واكنش بالا ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در مجموع واكنش زير در حال انجامپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
3_1033260_7314.zip492k