فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درباره فوریت های پزشکی در رادیولوژی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي آﻣﻮزش

ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ

ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻣﻮاد ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر

اﺣﯿﺎي ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮي (CPR)

ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ

ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺮگ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺻﺪﻣﺎت و ﻋﻮارض ﺑﻌﺪي و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ درد و رﻧﺞ ﻣﺼﺪوم ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل وي ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎن ﻫﻨﻮز درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮارض ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﺒﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﯾﺎد روز اﻓﺰون ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻨﮓ ، ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ، ، ﺧﻔﮕﯽ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ، ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ، ﮔﺰش ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺣﺸﺮات ، ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﻬﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻏﯿﺮه ، اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آن ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن در ﻟﺤﻈﺎت اوﻟﯿﻪ وﻗﻮع ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ.

اﻫﺪاف ﮐﻤﮑﻬﺎي اوﻟﯿﻪ

ﻧﺠﺎت و زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺪوم ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﺎرﺿﻪ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ رﺳﯿﺪن پزشک و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻣﺪادﮔﺮ

ﺷﺨﺺ ﮐﻤﮏ دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ اﺻﻮل ﮐﻤﮑﻬﺎي اوﻟﯿﻪ و اﻧﺠﺎم ﮐﻤﮏ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ازدﯾﺎد و ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ و در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از وﺿﻊ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐﻧﻤﻮده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮدي ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ آراﻣﺶ دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﻮد

ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺗﺴﻠﯽﺑﺨﺶ ﺑﻮده و رﻓﺘﺎرش اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ و ﺗﻮام ﺑﺎ دﻟﺴﻮزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﮐﺎرش وارد ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﻤﮑﻬﺎي اوﻟﯿﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞﮐﻨﺪ.

وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ اﻣﺪادﮔﺮ

در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري ﺑﻮده ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ در ﮐﻤﮑﻬﺎي اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﻣﺪادﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﺼﺪوم ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ:

دورﮐﺮدن ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮوح ﯾﺎ ﻣﺼﺪوم از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻄﺮ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم )ﻣﺜﻞ رﯾﺰش ﮐﻮه و آوار ، آﺗﺶ ﻏﺮق ، ﺳﻮزي ﺷﺪﮔﯽ و ﻏﯿﺮه(

ﺑﺎزرﺳﯽ راﻫﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻼﯾﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن )ﻣﺜﻞ ﻧﺒﺾ ، ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﺗﻨﻔﺲ(

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي

ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺴﻤﻮم

ﮐﻨﺘﺮل ﺷﮑﺴﺘﮕﯿﻬﺎ و اﻧﺠﺎم ﮐﻤﮑﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﻻزم

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ

در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﻋﺎرﺿﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ آﮔﺎه ﺷﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻬﻮش ﺑﺎﺷﺪ، وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﯿﺒﻬﺎيﺑﯿﻤﺎر ﮐﺎرت ﯾﺎ ﻣﺪارﮐﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪهپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
44_1033523_1166.zip1.7 MB