فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق در مورد شیمی دبیرستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 8 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

مقدمه

نانو ذرات موادي هستند كه به علت دارا بودن خواص منحصر بفرد خود در نوع خاصي از توليد،بنام توليد پايين به بالا مورد استفاده فراوان قرار ميگيرد.درا ين نوع توليد، ماده مورد نظر را از ذرات وملكولهاي تشكيل دهنده آن ميسازند .اين روش ،باروشهاي معمولي متفاوت بوده واستحكام ماده توليدي به علت ايجاد پيوندهاي قويتر بين ذرات تشكيل دهنده زياد است وحجم زيادي از مواد زائد نيز توليد نميشود.نانو ذرات ،همچنين كاربردهاي فراواني در زمينه سيستمهاي زيست شناختي ،پزشكي،انتقال كنترل شده دارو در بدن،كاتاليزگرها وسراميكها دارند.از جمله مسائل مهم ديگر در فرايند توليدومطالعه نانو ذرات،روش واكاوي نتايج ومحاسبه وبررسي اندازه ذرات است.ذرات توليد شده معمولا با پراش پرتو (XRD)X يا ميكروسكوپ الكتروني تونل زني (TEM) مطالعه ميشوند.

باتوجه به گستردگي كاربرد نانو ذرات روشهاي مختلفي براي توليد انها وجوددارد كه نوع روش به ماده مورد نظر ونيزمواردكاربردي آن بستگي دارد.گاهي ذرات بطورخالص تهيه ودر بعضي موارد بر روي بستري توليد ميشوند .مثلانانو ذرات كاتاليزي را ميتوان در بستر كاتاليزگر توليد يا انها رادر درون لايه هاي بسپاري ايجاد كرد.

 

نانو ذرات واهميت فرايند سل _ ژل در توليد

درسالهاي اخير فن سل-ژل روش نويني براي سنتز موادمعدني اكسيدي در دماي پايين ودر مقياس نانو بوده كه مورد توجه بسيار قرارگرفته است.در واقع،سل-ژل يك روش كار آمد شيميايي و فيزيكي براي تهيه مواد بصورت پودر ،پوشش سراميكي ،الياف،لايه هاي نازك،وتوده مواد متخلخل است .دراين وروش آبكافت وواكنشهاي پي در پي تراكمي يك تركيب آلكوكسيد در مجاورت رطوبت منجر به توليد اكسيدهاي معدني ميشود كه اندازه ذرات آن از نانومتر تا ميكرون قابل كنترل است.

روشهاي توليد

روشهاي توليد را ميتوان به دو نوع كلي شيميايي و فيزيكي تقسيم كرد.نانو ذرات در روشهاي فيزيكي بدون انجام واكنش شيميايي واز فرايند فيزيكي توليد ميشود ولي در روشهاي شيميايي ابتدا يك واكنش شيميايي بين توليد كننده ها صورت گرفته سپس نانو ذرات توليد شده،بر حسب نوع فرايند به روشهاي مختلفي از محيط استحصال ميشود.البته در كنار اين روشها ميتوان فرايند هاي مكانيكي شيمايي را جهت توليد برخي ذرات بكاربرد.در روشهاي مكانيكي شيميايي نيز تركيبي از هر دو روش فوق وجود دارد.

شيمي سل-ژل

سل-ژل يك روش شيميايي تر(مرطوب)است كه درآن يك پيشماده با ساختار M(OR)n به يك شبكه ي معدني حاوي يك اكسيدفلزي منتهي ميشود.دراين پيش ماده كه حاوي گروههاي آبكافت شونده (or) است آلكوكسيديك فلزمانندعناصر واسطه بوده وR يك گروه آلي نظيرمتيل،بوتيل و... است.اين فرايند كه به دليل واكنش آلكوكسيددرمجاورت آب(رطوبت)ازيك مايع(محلول)به يك شبكه ي ژل مانندونهايتابه ماده ي جامدي تبديل ميشود،يك واكنش بسپارش معدني به شمارميرودكه محصول نهايي آن شبكه ي اكسيدي حاوي خوشه هاي اكسيدفلزيM-O-M است.

فلزبه كاررفته درتوليدپيش ماده ميتواندفلزواسطه اي نظيرAl،Zn،V،Zr،Ti ياحتي يك شبكه ي فلزي مانندSi باشد.تصويرTEM ازذرات زيروژلLiBr وSiO2 راباابعاد50نانومترتهيه شده باروش سل-ژل نشان ميدهد.شرايط آبكافت وشيمي تبديل سل به ژل درآلكوكسيد اين فلزات به خواص فلز وهمچنين،نوع گروههايR درپيش ماده بستگي دارد.

 

بحث وبررسي

باتوجه به كاربردهاي فراوان ذرات باابعادنانومتري،بهره گيري ازروشي جهت توليدنانوذراتي كه كه اولازيان آورنبوده ودوم اينكه محصولات آن به صورت مجتمع وبهم چسبيده نباشند امري ضروري است.چنين فرايندي بايددردمايي نسبتا پايين انجام گيردوزمان واكنش كوتاهي داشته باشدتادستيابي به پارامترهاي موردنظرراعملي كند.

دراين ميان،فرايندسل-ژل روشي ساده،كارآمدوحائزاهميت براي توليدنانوذرات به شمارمي آيد.روش سل-ژل فن مناسبي براي تهيه ي ذرات اكسيدمعدني است ودرآن پيش ماده باساختارM(OR)n به يك شبكه ي معدني حاوي ذرات اكسيدفلزي منتهي ميشود.

1_ مرحله ي اول شامل آبكافت است كه درآن آلكوكسيدفلزي باآب مخلوط شده، ازلحاظ شيميايي واكنش ميدهدوتعليقي ازذرات كلوييدي راتشكيل ميدهد كه سل ناميده ميشودوگرانروي آن ازآب بيشتراست.

اين مرحله شامل فرايندهيدروكسيل داركردن آلكوكسيد فلزي است كه براثر آبكافت گروههاي آلكوكسي رخ ميدهد.

M-OR+H2O M-OH+R-OH

2- مرحله دوم واكنش تراكم است كه براثرواكنشهاي بسپارش متوالي گروههاي M-OH با يكديگر پيوندهاي M-O-M و آب ايجاد ميشود.گفتني است تشكيل ژل در اين مرحله است.گروههاي هيدروكسي فعال تحت واكنشهاي تراكمي پي درپي واقع شده كه از طريق دو مكانيسم در حال رقابت زيرپيش خواهد رفت.

M-OH+HO-M M(OH)2M (1)

(2) M-OH+M-OX M-O-M+X-OH

3- مرحله سوم،تكليس است كه دراين مرحله طي عمليات گرمايي،ابتداتا C˚200 وسپس تا C˚ 1000 گرما داده ميشود تا قدرت مكانيكي وپايداري گرمايي ذرات حاصل افزايش يابد.

نتيجه اين فرايند بسپارهايي حاوي گروههاي هيدروكسو و آلكوكسي است.وقتي ساختارهاي حد واسط فوق به حد ماكروسكوپي خود مي رسند،ژل كه حاوي حلال وبسپارآزادمحبوس شده درآن است به دست مي آيد.بجزژل،ممكن است محلول كلوييدي يا رسوب نيز حاصل شود.

نتيجه اين فرايندتوليدذرات اكسيدفلزي است كه اندازه آنها ازنانومترتاميكرون قابل تغييروكنترل است.باانتخاب نوع صحيح اجزاوكنترل فرايندسل - ژل مانندنسبت آبكافت،درجه بسپارش ونسبت اجزاي معدني،تعدادي ازانواع نانوذرات حاصل شده است كه درزمينه هاي مختلف علوم كاربرددارند.اين ذرات مي توانند درزمينه هاي اپتيك،زيست شناسي ،كاتاليز،غشاء وغيره استفاده شوند.خلوص ذرات تهيه شده به روش سل-ژل ازروشهاي مشابه بيشتراست وهمجنين تهيه ذرات آن آسان تراز سايرفنون است محدوديت خاصي دراستفاده ازآن ايجاد نميكند.ازجمله مزاياي اين روش مي توان به انجام پذير بودن آن دردماي محيط و تهيه محصولات مختلف اشاره كرد.امكان انتخاب ميزان تخلخل براساس شرايط عمليات گرمايي دلخواه و امكان درجه همگني بالا از مزاياي اين روش محسوب مي شود.

نتيجه گيريپرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file73_1625926_1653.zip41.8k