فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

پروژه بررسی و ارزیابی عاملهای هوشمند در هوش مصنوعی

پروژه بررسی و ارزیابی عاملهای هوشمند در هوش مصنوعی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 47 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل هوشمند:

ماهيت عوامل، كامل يا غير از آن، تنوع محيطي و جانوران نمايشي حاصل از انواع عوامل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

در فصل1، مفهوم عوامل منطقي به عنوان اساس شيوه ها در هوش مصنوعي شناسايي گرديد. در اين فصل اين مفهوم راملموس تر مي سازيم. خواهيم ديد كه مفهوم عقلانيت رامي توان در بسياري از عوامل فعال در هر محيط قابل تصوي به كار گرفت. در اين كتاب، هدف ما، بهره گيري از اين مفهوم جهت توسعه مجموعه كوچكي از اصول طراحي براي ساختن عوامل موفق مي باشد سيستمهايي كه مي توان به طور معقول، هوش ناميد.

مبحث خود را با بررسي عوامل، محيطها و جفت نمودن اين دو آغاز خواهيم نمود. مشاهده اين نكته كه برخي از عوامل بهتر از بقيه عمل مي كنند، به طور طبيعي ما را به ا؟عامل منطقي رهنمون مي كند عاملي كه تا حد امكان خيلي خوب رفتار مي كند. اينك يك عامل تا چه حد به خوبي رفتار مي كند به ماهيت محيط بستگي دارد. برخي از محيطهاي دشوار تر از سايرين هستند.

ما طبقه بندي خام ونا پروده اي از محيطها را ارائه نموده ومشخص كرده ايم كه چگونه ويژگي هاي يك محيط بر طراحي عوامل مناسب براي آن محيط، تاثير مي گذارند، همچنين برخي از طرحهاي اصلي عامل (كالبدي) (ابتدايي) را كه در باقيمانده كتاب بدان تجسم مي بخشيم، توضيح خواهيم داد.

1-2 عوامل و محيطها

عامل هر چيزي است كه بتوان از عنوان درك محيط از طريق حسگرها و تاثير بر محيط از طريق محركها، آن در نظر گرفت. اين ايده ساده در شكل 1-2 به تصوير كشيده شده است يك عامل انساني داراي چشم، گوش و ديگر اندامها براي حسگرها و نيز دستها، پاها دهان و ديگر اعضاي بدن به عنوان محرك مي باشد. يك عامل روبوتيك نيز ممكن است براي حسگرها از دوربين و يابنده هاي طيف مادون قرمز و براي محركها از موتورهاي مختلف، بهره گيرد.

يك عامل نرم افزاري نيز، فشار بر كليدها، محتويات فايل و بسته هاي شبكه را به عنوان وروديهاي حسگر دريافت نموده و با نمايش روي صفحه، نوشتن فايلها و ارسال بسته هاي شبكه، بر محيط تاثير گذارد. اين فرض كلي در نظر گرفته خواهد شد كه هر عامل مي تواند اعمال خود را درك نمايد.

ما از اصطلاح آموزه يا ادارك براي اشاره به وروديهاي اداراكي در هر زمان ارائه شده، استفاده مي نماييم. توالي ادراك عامل، تاريخچه كامل هر چيزي است كه عامل دريافت نموده است. به طور كلي، انتخاب عمل عامل در هر زماني به توالي اداركي بستگي دارد كه تا آن زمان مشاهده شده است. در صورتيكه بتوانيم انتخاب عمل هرعاملي را بدان هرتوالي ادراك، مشخص نماييم، مي توانيم بگوييم كه چيزي براي گفتن در مورد عامل داريم. به لحاظ رياضي، گفته مي شودكه رفتار يك مل از طريق تابع عامل توضيح داده مي شود.

مي توانيم جدول بندي تابع عاملي را در نظر بگيريم كه هر عامل ارائه شد را توضيح مي دهد. در مورد اغلب عوامل، اين جدول بسيار بزرگ- بي نهايت، مگر اينكه مرزي را براي طول توالي ادارك مورد نظر مشخص نماييم. در اصل، با توجه به بررسي عامل، مي توانيم اين جدول را با آزمون كليه توالي هاي احتمالي و ثبت عملكرد عامل در پاسخ، ايجاد نماييم. البته اين جدول مشخص ساختن ويژگي خارجي عامل مي باشد. به لحاظ دروني، تابع عامل براي يك عامل مصنوعي از طريق برنامه عامل تحقق مي يابد. متمايز نمودن اين دو اين از اهميت زيادي برخوردار مي باشند. تابع عامل، توضيح رياضي انتزاعي است. برنامه عامل يك برنامه ملموس است كه در چهار چوب است كه در چهارچوب معماري عامل اجرا مي شود.

براي روشن نمودن اين پديده ها، از يك مثال بسيار ساده استفاده مي كنيم- دنياي جارو برقي در نمودار 2-2 نشان داده شده است. اين دنيا بسيار ساده است طوريكه هر چييز كه روي هوا مي توان توضيح داد- اين دنيا يك دنياي ساختگي است طوريكه مي توان تغييرات زيادي را ايجاد نمود. اين دنياي خاص تنها داراي دو مكان است مرجع A و مربع B عامل خلاء مشخص مي نمايد كه در كدام مربع بوده و آيا هيچ كثيفي در اين مربع وجود دارد يا خير. اين عامل مي تواند بين حركت به چپ، حركت به راست،مكش كثيفي را انجام هيچ كاري، يكي را انتخاب كند. يك تابع عامل بسيار ساده به صورت ذيل است. در صورتي كه مربع فعلي كثيف باشد، عامل شروع به مكش آن مي كند، در غير اينصورت به مربع ديگر مي رود. جدول بندي جزئي اين تابع عامل در تصوير 3-2 ارائه گرديده است در قسمتهاي بعدي، يك برنامه ساده براي اين تابع عامل داده خواهد شد.

با بررسي جدول 3-2، متوجه مي شويم كه عوامل مختلف جهان خلاء را مي توان از طريق پر كردن ستون سمت راست به هر شيوه اي، تعريف نمود. سوال اين است: راه درست پر كردن جدول چيست؟ به عبارت ديگر، چه چيزي عامل را به مورد خوب يابد، هوشمند يا كند ذهن، تبديل مي نمايد. پاسخ اين پرسش را در قسمت بعدي ارائه نموده ايم.

قبل از خاتمه اين قسمت، مشخص مي نماييم كه مفهوم يك عامل به معناي ابزاري براي آناليز سيستمهاست نه يك ويژگي مطلق كه جهان را به دو دسته يا غير عامل تقسيم مي نمايد. مي توان يك ماشين حساب دستي را به عنوان عاملي در نظر گرفت كه زماني كه به آن توالي ادراك =2+2 داده مي شود، عمل نمايش (4) را انتخاب مي نمايد، اما چنين تحليلي سختي به درك ما از ماشين حساب كمك مي كند.

2-2 رفتار خوب: مفهوم عقلانيت

عامل معقول، عاملي است كه كار درست را انجام مي دهد گفته مي شود كه هر قلمي در جدول تابع عامل به طور صحيح پر شده است. واضح است كه انجام كار صحيح بهتر از انجام كار غلط است، اما انجام كار درست به چه معناست؟ گفته مي شود كه عمل درست، عملي است كه باعث خواهد شد تا عامل موفق باشد. بنابراين، براي سنجش موفقيت به چند روش نياز خواهيم داشت. عامل همراه با توضيح محيط، حسگرها و محركهاي عامل امكان تخصيص كمل كاري كه در پيش روي عامل قرار دارد را فراهم مي آورد. باتوجه به اين نكته، مي توان به طور دقيق تر منظور از منطقي بودن را تعريف نمود.

مقياسهاي عملكرد

مقياس عملكرد، معياري را براي موفقيت رفتاريك عامل مجسم مي نمايد. زمانيكه عاملي به محيطي وارد مي شود، طبق دركي كه دريافت مي نمايد، توالي از اعمال را ايجاد مي نمايد. اين توالي اعمال باعث مي شود كه محيط وارد توالي از حالتها شود در صورتيكه اين توالي مطلوب باشد، عامل كار را به خوبي انجام داده است. مي توان از عامل درمورد ايده ذهني مبني بر اينكه تا چه حد از عملكرد خود رضايت داشته، سوال نمود، اما برخي از عوامل قادر به پاسخگويي نبوده و سايرين نيز خود را غفال مي نمايند. بنابراين، بر يك معيار عملكرد عيني كه از سوي طراح ايجاد كننده وعامل مطرح شده اصرار كرد

عامل جارو برقي از فصل قبلي را در نظر بگيريد. با توجه به مقدار كثيفي تميز شده دريك شيفت هشت ساعتي مي توان معيار عملكردي را پيشنهاد نمود.البته در مورد يك عامل منطقي آنچه شما مي پرسيد، چيزي است كه به دست مي آوريد عامل منطقي مي توان با پاك كردن كثافت و سپس خالي كردن آن روي زمين و دوباره جمع كردن و .... اين معيار عملكرد را به حداكثر برساند. يك معيار عملكردي مناسب به خاطر داشتن زميني پاكيزه به عامل پاداش مي دهد. به عنوان مثال مي توان براي هر مربع پاكيزه در هر مرحله زماني يك امتياز پاداش دارد (مي توان به خاطر برق مصرفي و نويز ايجاد شده، جريمه نمودم. به عنوان يك قانون كلي، بهتر است معيارهاي عملكردي را طبق آنچه كه واقعا از محيط خواسته مي شود طراحي نمود تا طبقي اينكه عامل بايد چگونه رفتار نمايد.

انتخاب معيار عملكرد همواره ساده نيست. به عنوان مثال، مفهوم (كف اتاق پاكيزه) در پاراگراف قبلي بر متوسط پاكيزيگي در طول زمان مبتي است. در حاليكه با دو عامل مختلف مي توان متوسط پاكيزيگي مشابهي را به دست آورد يكي از آنها در همه اوقات كار پيش پا افتاده اي را انجام مي دهد و ديگري، جايي را پاكيزه مي كند اما زمان زيادي را مي برد، كه يك نقطه خوب علم سرايداري بودن، ظاهرا از اولويت بوده، اما در واقع پرسشي فلسفي با معناي دور از دسترس است. كداميك بهتر است يك زندگي بي ملاحظه باپستي ها و بلندي يا يك زندگي ايمني با وجودي ملال آور؟ كداميك بهتر است

  • اقتصادي كه در آن همه در فقر نسبي زندگي مي كنند يا اقتصادي كه در آن برخي از وفور و بر خي در فقر بسيار گذران عمر مي كنند؟ اين پرسشها را به عنوان تمريني به خواننده ساعي مي سپاريم.

عقلانيت

اينكه چيزي درزمان داده شده منطقي باشد به چهار مورد بستگي دارد:

  • معيار عملكردي، مقياسي را براي موفقيت تعريف نمايد.
  • دانش قبلي عامل از محيط
  • اعمالي كه عامل مي تواند به انجام آنها مبادرت نمايد.
  • توالي ادراك عامل تا امروز.

اين موارد ما را به سوي تعريف عامل منطقي رهنمون مي سازد.

در مورد هر توالي اداركي احتمالي، عامل منطقي بايد عملي را انتخاب نمايد كه انتظار مي رود معيار عملكردي آن را به حداكثرمي رساند كه اين كارايي نيز با توجه به توالي ادارك و دانش و دروني عامل مشخص مي گردد.

به مثال ساده اي كه در آن عامل جارو برقي مربع را در صورت كثيف بودن تميز نموده ودر غير اينصورت به مربع ديگري مي رود، توجه نمايد. اين همان تابع عاملي است كه در تصوير 3-2 به صورت جدول بيان گرديده است. آيا اين يك عامل منطقبي به بستگي دارد! نخست اينكه، لازم است تا بازده عملكردي، ميزان آگاهي از محيط، حسگرها و محركهاي عامل، توضيح داده شود. اجازه دهيد موارد ذيل را در نظر داشته باشيم.

معيار عملكردي براي هر مربع پاكييزه در هر مرحله زماني، امتياز مي دهد كه (دوره زندگي) 1000 مرحله زماني دارد.

جغرافياي محيط به عنوان يك قياس شناخته مي شود، اما در مورد توزيع كثيفي و مكان اوليه عامل، اينگونه نيست. مربعهاي پاكيزه، تمبر باقي مي ماند اعمال راست و چپ، عامل را به راست و چپ حركت مي دهد به استثناي زمانيكه عامل را به خارج از محيط هدايت مي نمايد كه در اين مورد هر جايي كه هست، باقي مي ماند.

تنها اعمال قابل دسترسي، چپ، راست، مكش و NoOp (هيچ كار) مي باشند.

عامل به طور صحيح مكان خود و اينكه آيا مكان كثيف هست يا خير را درك مي نمايد.

ما بر اين ادعا هستيم كه تحت اين شرايط، عامل منطقي است، حداقل، عملكرد مورد انتظار آن به اندازه ديگر عوامل بالاست تمرين 4-2 از شما مي خواهد تا اين مورد را اثبات نماييد.

به راحتي مي توان ديد كه همين عامل در شرايط متفاوت، غير منطقي خواهد بود به عنوان مثال، زمانيكه همه آلودگيهاي پاك شدند، عامل بي جهت به عقب و جلو نوسان مي نمايد. درصورتيكه معيار عملكرد، جريمه يك امتيازي را براي هر حركت چپ يا راست در نظر بگيريد، عامل عملكرد ضعيفي را خواهد داشت. در اين مورد، عامل بهتر زمانيكه مطمئن است همه مربعها پاكيزه هستند، كاري انجام نمي دهد. در صورتيكه مربعهاي پاكيزه دوباره كثيف شوند، عامل مي تواند در صورت نياز اوضاع را كنترل نمود و دوباره آنها را پاك نمايد. در صورتيكه جغرافياي محيط ناشناخته باشد، عامل به جاي جسبيدن به مربعهاي A و B، به بررسي آن نيازمند خواهد بود. تمرين 4-2 از شما خواسته تا در اين موارد، عواملي را طراحي نماييد.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
amelhaye-hoshmand_635232_3066.zip84.8k

تحقیق درباره ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

تحقیق درباره ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 34 صفحه                  چکیده : اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ازطریق هدایت موثرسرمایه‌ها وتخصیص بهینه منابع غیرقابل انکاراست. سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم‌گیری می‌باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می‌باشد. لذادرصورتی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

مقاله ارائه روشي هوشمند جهت افزودن قابليت تشخيص كلمات براي كامپيوتر مبتني بر تكنيك شبكه عصبي

مقاله ارائه روشي هوشمند جهت افزودن قابليت تشخيص كلمات براي كامپيوتر مبتني بر تكنيك شبكه عصبي فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 19 صفحه                   چكيده: در حال حاظر تحقيقات زيادي در گرايش هاي پردازش تصوير و پردازش صوت در سطح دنيا در حال انجام است كه عموما از روشهاي هوش مصنوعي و الگوريتم هاي مختلف پردازش، نظير DSP ،الگوريتم ژنتيك،شبكه عصبي و... استفاده ميكنند.هدف اين تحقيق ايجاد روشي هوشمند جهت افزودن قابليت تشخيص كلمات بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

مقاله بررسی امنیت کامپیوتری و شبکه ای

مقاله بررسی امنیت کامپیوتری و شبکه ای فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 7 صفحه                   معرفی و مقدمه : امنیت کامپیوتر و شبکه یا امنیت فضای تبادل اطلاعات مقوله­های مهمی هستند. ولی به ندرت میزان حفاظت از داده­ها و  دارایی­های اطلاعاتی شهروندان، شرکتها یا حکومت کافی و وافی است. زیرساخت شبکه، مسیریابها، کارگزاران نام و سوئیچهایی که این سیستمها را به هم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

مقاله مروري بر مزايا و معايب و بسترهاي بانكداري الكترونيك

مقاله مروري بر مزايا و معايب و بسترهاي بانكداري الكترونيك فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 20 صفحه       چكيده با توجه به رشد روز افزون   شبكه اينترنت و قابل دسترسي بودن براي همگان تجارت الكترونيك در كشور رو به رشد مي باشد . اين مسئله باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستم‌هاي انتقال منابع در عرصه بانكداري گرديده است .شيوه عرضه خدمات در بانكها متحول شده و اين تحولات زمينه پديده‌هايي مانند: M ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان