فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق درمورد کشاورزی

تحقیق درمورد کشاورزی

فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش) تعداد 31 صحفه

 

 

 

 

این رشته درزمینه کشاورزی ، شاخه فنی وحرفه ای وکاردانش مشترک است. یک کشاورز فردی است که باشیوه هایی صحیح کشت محصولات کشاورزی ، پیشگیری ازامراض گیاهی وافزایش محصولات کشاورزی آشنایی کامل دارد وبا تهیه طرح های تحقیقاتی وزراعی وتجزیه وتحلیل آنها وشناخت منابع زیر زمینی تولیدات خودرا ازطریق بهبود مراحل کاشت ، داشت ، برداشت ،اصلاح بذر، دوره رگه گیری واجرای عملیات زهکشی بالا می برد. کاشت محصولات زراعی تنوع بسیاری دارد وشامل محصولات صنعتی ، محصولات دارویی ، محصولات خوراکی وحبوبات ومانند آن است. صبر وحوصله وپشتکار ودقت از خصوصیات یک کشاورز موفق است که البته باید دارای سلامت جسمانی جسمانی نیز باشد وبتواند ازیک زمین باخاک وکود وآب مناسب بهترین محصول رابه دست آورد.

هنرجویان این رشته می توانند درمدت سه سال با کسب مدرک دیپلم گواهینامه مهارت این رشته رادریافت کنند وبادامه واحدها، به کسب مدرک کاردانی پیوسته نایل شوند. باشرکت درکنکورکارشناسی نیز می توان درطول چهارسال فعالیت وگذراندن واحدهای عمومی وپایه تخصصی مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی گرفت. البته این رشته دردانشگاه گرایش های مختلفی دارد ، ازجمله : باغبانی ، ترویج وآموزش کشاورزی ، خاک شناسی ، علوم دامی ، زراعت واصلاح نباتات ، گیاه پزشکی وصنایع غذایی.

از آنجا که مدنظر مابیشتر زراعت واصلاح نباتات اشت ، به بررسی بیشتر این رشته می پردازیم.

به طور کلی ، دروس وواحدهای تخصصی این رشته دارای پیش زمینه عالی ریاضی ، شیمی وزیست شناسی است وکسانی که دراین دروش موفق اند امیداور باشند واحدهای مربوط به آنها راهم به خوبی خواهند گذراند.

کشاورزی در مفهوم وسیع به کشت وکار وتولید محصولات زراعی یادامی گفته می شود ومترادف بامزرعه دارای یازراعت است.به بیان دیگر ، زراعت هنر وعلم تولید وبهبود گیاهان زراعی به کمک استفاده کار آمد ازمنابع خاک ، آب ودیگر عوامل مربوط به تولید است.

امروزه ، باپیشرفت فانوری استفاده از عوامل شیمیایی وانرژی ، کشت محصولات جدید به کارگیری روش های مکانیکی ، شیمیایی وبیولوژی برای مبارزه با آفات وبیماری های گیاهی وعلف های هرز، کمیت وکیفیت محوصلات زراعی افزایش یافته است.

عوامل مؤثردرتولید کشاورزی شامل دودسته عوامل صبیعی مثل نور، دما ، رطوبت ، باد، خشکسالی و-عوامل طبیعی مثل جنگ ، حمل ونقل ، قیمت انقلاب وبازار، است. یک زراع همواره باید به این عوامل توجه داشته باشد تابتواند خودرا باآخرین پیشرفت های این علم وفق دهد.

البته مشکلاتی هم پیش روی کشاورزان هست مثل افزایش بیش از پیش جمعیت ، کاهش اراضی کشاورزی واستفاده از آنها برای توسعه شهرها، محافظت نکردن ازمنابع خاک وآب موجود وآلوده ساختن آنها با آلاینده هایی نطیر سموم ، دود وزباله های صنعتی ونتیجه بخش نبودن برخی از تحولات تکنولوژیک جدید در کشاورزی به علت استفاده بی رویه از آنها- که باید درباره آنها شناخت پیداکرد.

مبحث دیگری که درزراعت باید به آن پرداخت ، طبقه بندی گیاهان زراعی است که گاهی براساس وسعت ودامنه کشت به سه دسته گیاهان باغی یک ساله ، گیاهان باغی چند ساله وگیاهان زراعی تقسیم می شوند وباتوجه به مصارفی که دارند شناسایی می شوند، مثل غلات ، حبوبات ، گیاهان روغنی ، گیاهان علوفه ای ، گیاهان ریشه ای ، گیاهان لیفی ، گیاهان غده ای ، گیاهان قدنی ، گیاهان تدخینی ودارویی ؛ گیاهان ادویه ای وچاشنی

البته تقسیم بندی های دیگری هم از نظر طول عمد گیاه ، فصل رویش ، حرارت مطلوب مورد نیاز ، عملیات های زراعی ، بافت های خاکی ، درجات بردباری ، روش کشت وبرداشت محصول وجود دارد. 

بحث دیگری کهدرزراعت مطرح می شود ، فیزیولوژی ژنتیک وساختمانگیاهان است. همچینی ، معرفی بافت های مهم گیاهی واینکه رشد ونمو گیاهان مختلف وچرخه زندگی هرکدام به چه شکل است ، ریشه دارای چه اشکالی است وچه وظایفی دارد ، ساقه های هوایی ، زیرزمینی وآبی کدام اند وچه  کارهایی انجام می دهند، فرق ساقه وشاخه چیست ، جوانه در کجاست برگ ها که کارخانه فتوسنتز کننده گیاه اند چه می کنند ، گل چه قسمت هایی دارد وگل آذین چیست وگرده افشانی ، نمودانه گرده ولقاح مادگی وتبدیل شده به میوه ودانه چه مراحلی دارد، ازبحث های شیرینی است که درفیزیولوژی گیاهان زراعی مطرح می شود.

نکته مهم دیگر درزراعت ، روش های تکثیر گیاهان است. گیاهان رابه دوطریق می توان تکثیر کرد :

1- روش جنسی، که به کمک بذرهاست

2- روش غیر جنسی وتکثیر رویشی ، که همان بحق قلمه زدن وپیوند زدن است وانواع مختلفی را شامل می شود ودرازدیاد نباتات واصلاح نباتات خصوصی به آن پرداخته می شود.

عوامل مؤثر دررشد ونمو گیاهان آب وهوا ونوروخاک است

درمبحث نو، که ازعوامل مهم رشد ونمو گیاهان به شمار می آید تام تشعشعات وطول ومج های نور خورشید بررسی می شود تأثیر پرتوهای مختلف برگیاهان ونیز تغییر ترکیب نور در فصول مختلف سال شناخته می شود.

گرد وغبار ودود هم موانع عبور نوری اند. بحث فتوسنتز وسنتز نوری که از مهم ترین واکنش های بیوشیمیایی است درمیحث بیوشیمی مطرح می شود وکلروپلاست ها وکلروفیل وواکنش های فتوسنتزی گیاه ونیز که برخی نیازمند به نوروبعضی بی نیاز ازنوردن بررسی می شوند. چرخه سوخت وسازکربن درگیاهان سه کربنه وچهارکبنه وگیاهان CAM مطالعه می شود تأثیر نوربرروی کلروفیل وهورمون های ساقه ورشد گیاه برروی دانه وروزنه ها بررسی می شود. شدت وصعف نور، کبفیت نور ومدت تابش نور واینکه چه گیاهانی روزبلند یا کوتاه روز یا خنثی اند همه وهمه کم وکیف نموگیاه مؤثرند.

درمبحث دما وحرارت واثر ارتفاع دردرجه حرارت ، مباحث مختلفی وارونگی هوا، هواکشی ، اثرشیب دردرجه حرارت ، سفر بیولوژیکی وبردباری گیاهان در برابردرجه حرارت کم وزیاد مطرح می شود وی ککشاورز باید باتوجه به گرما زدی بودن گیاه یا سرمای زی بودن آن بهینه ترین دما وحرارت رابرای هر گیاه فراهم سازد.

باید نیز عامل مهم انتقال رطوبت وبخار آب وتراکم آن است وتولید ابروباران می کند وبررشد ونمو گیاهان مؤثر است. نقش باد درتعرق گونه های مختلف گیاهی وگردافشانی وبذرافشانی وجذب گاز کربنیک نیز مهم است. البته گاهی باید برای جلوگیری ازصدمات باد وکاهش شدت آن ازبادشکن استفاده کرد.

دراین زمینه ، باید به تحقیقات علم گیاه شناسی نظیر قانون لیبیک، قانون بردباری ، قانون ژئواکولوژیک انتشار، فرضیه بلاک منوقانون میچرلیخ ومیلسی نیز اشاره کرد که هرکدام درباره عوامل محدود کننده رشد گیاه است. قسمت مهم زراعت عملیات کاشت ، برداشت وبرداشت است.

درکاشت ، مسائل مربوط به خاک وبافت مواد خاک وشخم زدن وکودهای مهم و مختلف ، عملیات تهیه زمین وبذرکاری مطرح می شود. در قسمت داشت ، آبیاری وسله شکنی ودیم کاری مطرح می شود ودربرداشت هم مسائل مربوط به برداشت وابنارداری مطرح می شود. درنهایت نیز به بررسی آفات وبیماری های گیاهی ومبارزه با علف های هرز می پردازیم.

کاشت شامل کلیه عملیاتی است که قبل از قرار گرفتن بذر درزمین باید انجام شود که از آن جمله است : تغییرزمین ومناسب کردن ذرات خاک برای سبز شده ورشد گیاه .خاک زراعتی از متلاشی شده سنگ ها وبقایای موجودات زنده تشکیل شده اتی وبه علت تغییراتی که موجودات زنده در آن می دهند وبه علت جابه جا شدن وشیته شدن بعضی ازمواد آن ، ازلحاظ جنس وخاصیت فیریکی باسنگ های اصلی که آن را تشکیل داده اند تفاوت زیادی دارد.

عواملی که در تجزیه خاک های زراعتی وتجزیه سنگ ها دخالت دارند به سه دسته تقسیم می شوند :

1- عوامل فیزیکی ومکانیکی ، مثل حرارت ، وزش باد ، یخبندان ، باران ، یخچالهای طبیعی ودریا

2- عوامل شیمیایی ،یعنی انحلال واکسیداسیون براثر آب وهوا

3- موجودات زنده وعوامل بیولوژیکی مثل قارچ ها وباکتری ها ، خزه ها وجلبک ها ، حشرات وکرم ها

خاک از منابع طبیعی بسیار مهم برای زندگی وبقای انسان وحیوان به شمار می آید وبه جز هوا وتابش خورشید ، انچه دراختیار بشر است ازخاک حاصل می شود خاک دوطبقه دارد: یکی طبقه مزروعی وسطح الارض که با وسایل وادوات کشاورزی مختلف شخم زده وزیرورومی شود وبه آن کود می رسد؛ ودیگری ، قسمت زیرین این طبقه که خاک بکر است وکود وخاشاک به آن عمق نفوذ نمی کند وهرکدام خصوصیات ووظایف خاصی دارند. خاک مزروعی ازچهار ماده اصلی رس، شن ، گیاخاک واهک تشکیل شده است وبراساس آن اراضی کشاورزی نیز به چهار دسته رسی ، شنی ، آهکی وگیاخاکی تقسیم می شود. غیرازاین طبقه بندی ها ، مسئله دیگرب که باید به آن توجه کرد خواص فیزیکی خاک است که شامل ذرات وبافت خاک ، کلوئیدهای خاک وخلل وفرج خاک می شود. برخلاف بافت وسطح ویژه که برای خاک معینی تقریباً مقدار ثابتی است ، ساختمان خاک مدام تغییر می کند. رابطه تجمعی ذرات خاک وسازمان ذرات شن وسیلت ورس درخاک را ساختمان خاک می گویند. مسائل دیگری که در کاشت وتهیه زمین باید به آن توجه کرد ، مواد آلی خاک ، هوای خاک ، واکنش های اسیدی وقلیایی وخنثای خاک ( PH ) ونرم کردن وپوک کردن خاک است.

وقتی زمین تهیه شد وبستر بذر فراهم گردید ، زمان شخم زدن فرار می رسد که یابه صورت دستی ویابا گوا آهن این کارانجام می شود.

شخن زدن به چند روش انجام می شود : گاهی شخم ازوسط زمین شروع وبه کنار آن ختم می شود ( میانی )؛ گاهی شخم ازکنار زمین شروع وبه وسط آن ختم می شود. ( کناری) ؛ وگاهی ازحدود زمین شروع وباعمل دور زدن زمین به مرکز آن ختم می شود ( پیرامونی )

عمق شخ موعمق خاک بسته به جنس زمین ونوع گیاه تفاوت می کند. ازاین رو، گاهی سطحی ؛ گاهی متوسط وزمانی عمیق وخیلی عمیق است.

رطوبت خاک برای عملیات شخم اهمیت دارد . بنابراین ، درپاییز، اول زمین های رسی وبعد؛ زمین های شنی راشخم می زنند ودربهار ، برعکس

تهیه زمین کاردشواری است وبعد از شخم زدن باید عملیاتی تکمیلی روی خاک زراعتی انجام شود تا خاک اماده شود. ازجمله : خرد کردن کلوخه ها ، صاف کردن زیمن ، جمع آوری ریشه ها ، احداث نهرهای آب وجوی وپشته ومرزکشی وکرت بندی. برای این کارها به ادوات مختلفی چون : دیسک ، ماله ، غلتک ، مرزکش وونهرکن نیاز است که هرکدام کارخاصی دارند وانواع مختلفی راشامل می شوند. هنگامی که زمین ازنظر فیزیکی اماده شد ، باید به تهیه زمین ازنظر شیمیایی پرداخت. درحقیقت کود دادن برای ازدیاد مواد غذایی خاک است وتا ترکیب شیمیایی زمین ازلحاظ مواد مورد نیاز گیاه بهبود یابد. این عناصر شیمیایی بعضی پرمصرف ویعضی کم مصرف اند که دراینجا به اختصار به آنها اشاره می شود.

ازت ( N ) عنصری است که تقریباً همیشه به آن احتیاج است. منیع اصلی تأمین ازت مورد نیاز گیاهان ازت هواست که ازطریق تثبیت بیولوژیکی به کمک باکتری ها ، تخلیه الکتریکی به وسیله ابرها وتهیه کودهای شیمیایی و آلی وبقایای گیاهی وحیوانی به خاک اضافه می شود. البته مصرف زیاد آن یا کمبود آن درهرگیاه علایم خاصی ایجاد می کند که باید به آن توجه کرد.

فسفر ( P ) در بسیاری از فعالیت ها ی حیاتی گیاه دخالت دارد باعث تسریع دررشد وریدن محصول می شود وکیفیت آن راافزایش می دهد وبه صورت کودهای سوپر فسفات  ساده وتریپل وفسفات آمونیم استفاده می شود.

پتاسیم (K ) درساختمان گیاه وجد ندارد ووجودش برای ساختن بعضی از اسیدآمینه ها ضرردی است. این عنصر به صورت یون پتاسیم درکودهای کلرور پتاسیم ، نتیرات پتاسیم وسولفات استفاده می شود.

گوگرد( S ) درساختمان بعضی ازاسیدهای آمینه ودرکلروفیل برگ ها تولیدروغن درگیاهانی مثل سویا کتان شرکت دارد. کودهای آن سولفات آمونیم ، سولفات پتاسیم وژیپس است.

کلسیم ( Ca ) درساختمان دیواره سلولی نقش دارد. کلسیم دراندام های گیاهی تثبیت شده است وانتقال پذیر نیست وبه صورت کربنات کلسیم استفاده می شود.

منیزیم (Mg ) درمرکز ملکول های کلروفیل ودرساختمان دیواره سلولی وجود دارد ودرفتو سنتز وتقسیم سلولی دخالت دارد.

عناصر کم مصرف نیز عبارت است از:

آهن (Fe ) ، منگنز(Mn) ، روی ( Zn ) ، مس( Cu ) ، بور( B ) ، مولیبدن ( Mo ) ، وکلر(CI )

به طور کلی ، کودها به دودسته تقسیم می شوند: کودهای آلی وکودهای معدنی

کودهای آلی باعث بهبود خصوصیات فیزیکی خاک وکودهای معدنی یا معمولی باعث بهبود خصوصیات شیمیایی خاک می شوند.

انواع کودآلی :

1-کود دامی ،که ازفضولات حیوانات اهالی وپرندگان تشکیل شده است ؛

2- کوداصطبلی ، که از مواد مخلوز در اصطبل تشکیل شده وشامل پهن ، کاه ف کلش وقسمتی ازادرار دام است؛

3- کمپوست ، که بقایای گیاهی وحویانی وزباله های شهری یالجن فاضلاب است وبه صورت پودر مصرف می شود؛

4- کود سبز، که گیاهان زنده وکامل مدفنو شده مثل ماشک ، نخود فرنگی ، شبدر وباقلا ست.

توانایی لازم برای موفقیت دراین رشته :

داوطلبان رشته کشاورزی اگر به کار وفعالیت درمزارع ودامداری ها حساس بنده وچه بسا علاقه داشته باشند. دراین رشته می توانند موفقیت زیادی کسب کنند. دانشجویان وفارغالتحصیلان علاقه مند به این گرایش ، ودیگر گرایش های مهندسی کشاورزی، درصورت کسب توانمندی های لازم ، می توانند دروزارت جهاد کشاورزی ، مزارع وکشت وصنعت ، سازمان حفاظت ازمحیط زیست ، پروژه های سد سازی ، هنرستان های کشاورزی ، بانک ها.... مشغول بکار شوند.

موقعیت شغلی :

ازمراکز جذب غارف التحصیلان این رشته می توان به سازمان های آموزشی ، تحقیقاتی ، برنامه ریزی واجرایی ، مانند وزارت جهاد کشاورزی ، شرکتهای کشت وصنعت وواحدهای تولیدی بخش خصوصی اشاره کرد. این افراد می توانند بطور خصوصی به ارائه خدامت یادشده بپردازند. ویاخود شخصاً ازاین توانایی ها بهره ببرند.

دانشگاه هایی که رشته کارشناسی مهندسی کشاورزی، باگرایش های مختلف راارائه می کنند عبارتند از:

آبیاری

بدون شک ، کمبود آب درخاک یکی ازعوامل مهم درمحدودیت زارعت است. هدف ازآبیاری اضافه کردن مقدار کافی وبه موقع آب به محیط توسعه ریشه است تا گیاه بتوانند آب رابه سرعت وبه مقدار مورد نیاز خود جذب گند. هرگاه نزولات آسمانی برای تأمین نیاز آبی گیاه کافی نباشد ، آبیاری ضروری است. آب مورد نیاز برای آبیاری ازمنابع مختلفی مانند چاه های عمیق ونیمه عمیق ، رودخانه ، چشمه وقانت تأمین می شود.

رطوبت خاک ازسه منبع نزولات آسمانی ، ابیاری وبالا آمدن آب تحت الارضی تأمین می شود. وقتی آب جای تمام هوای موجود درزمین را می گیرد، می گویند ومقداررطوبت زمین به حدا شباع رسیده است. مقدار آبی که تحت تأثیر قوه جاذبه ازلایه های خاک زراعی خارج می شود ، به " اب ثقلی " معروف است. مقدار آبی که ذرات خاک قادر به نگهداری ان نیست وب هسرعت وارد آب های تحت الارضی می شود وبه سطح زمین برمی گردد ، براثر تبخیر باعث تراکم املاح در سطح زمین ونمکی شدن و بابر شدن خاک می شود. مقداری ازآب که با نیرویی معادل 3/0 اتمسفر نگه داشته می شود وگیاه آن را به سهولت جذب می کند " حد ظرفیت مزرعه" نامیده می شود وزمانی که گیاه نتواند آب جذب کند وپتانسیل آب درخاک برابر 15- اتمسفر باشد ، " نقطه پژمردگی دائم گیاه " است.

زمان آبیاری :

اولین آبیاری معمولاً پس ازکاشت انجام می شود. زمانی که در زمین خشک بذر کاشته می شود آن را اصطلاحاً " خشکه کاری " می گویند؛ ولی وقتی که بعد از تهیه بستر وقبل ازکاشت آبیاری انجام شود وپس ازآن بذر کاشته شود آنرا " هیوم کاری" می گویند. نیازگیاهان مخنلف به آب تحمل آنها درمقابل کم آّی متفاوت است وزمانی که مقدار آب کافی نیست ، به اجبار، باید گیاه را به وضعیت کم آبی عادت داد واین عمل با آبیاری درفواصل طولانی تر ممکن است.

روش های آبیاری

انتخاب روش های آبیاری به بافت خاک ، پستی وبلندی وزمین ، گیاه ، روش کاشت ، مقدار آب ، شرایط محیطی سرمایه گذاری اولیه بستگی دارد وانواع مختلفی راشامل می شود :

1- آبیاری بارانی ، یاشبکه لوله کشی ثابت یا متحرک

2- آبیاری سطحی ، باسبکه غرقابی( سیلابی ، نواری ، کرتی ) وآبیاری جوی پشته ای یا نشتی یافارو یاردیفی؛

3- آبیاری زمین زمین ، که درگلخانه ها وشالی ها بهصورت زهکشی وآبیاری کوزه ای کاربرد دارد؛

4- آبیاری قطر های ، که به دوصورت پیوسته ومتناوب است.

تنک کردن :

حف بوت های اضافی را تنک کردن می گویند که عملی وقت گیر وپرهزینه است وزمانی که گیاه کاملاً استقرار یافت وبوته دارای 2تا 4برگ واقعی شد، این عمل انجام می شود. عمل  تنک کردن باید قبل از اینکه بوت ها برای جذب آب وماد غذایی به رقابت بپردازند. وریشه آنها درهم رود صورت گیرد، به طوری که علتی هم برای ازبین رفتن بوته ها وجود نداشته باشد. علملیات تنک کردن معمولاً دردویاسه نوبت انجام می شود تا فواصل لازم برای بوته ها به دست آید. این عمل بادست یا باماشین آلات انجام می شود. البته روش پرهرینه وزمان براست ماشین های تنک کننده به دوصرتی تصادفی وکنترل شونده عمل می کنند که هرکدام معایبی دارد.

واکاری:

عملی است کس تنک کردن ، یعنی دوباره کاشتن قسمت هایی از مزرعه که به تعداد کافی بوته ندارد. گاهی بوته های اضافی کنده شده که خاصیت جابه جایی دارند در محل های خالی کاشته می شوند وگاهی هم دوباره بذرکاری می شود.

خاک دادن پای بوته ها :

درزراعت گیاهانی که شاخ وبرگ زیاد دارند وبه علت سنگینی بوته وکم بودن ناحیه توسعه ریشه ها ، استقامت آنها درمقابل بادکم است خاک دادن پای بوته ها سبب افزایش استقرارواستقامت آنها می شود البته باید دقت کرد که خاک به طور یکنواخت اطراف گیاه رابپوشاند. درسطوح کوچک این کار بادست وبابیل یاابزارهای دستی انجام می شود ودزراعت های ردیفی بانهرکن وومرزکش های دیسکی این کار را می کنند.

سله شکنی :

درخاک های سنگین که درصد رس موجود درخاک زیاد است ، براثر برخورد باران یا آبیاری خاکدانه باز ومتلاضی وذرات رس جابه جا می شوند. ونفوذ پذیری لایه سطحی را کاهش می دهند که به این لایه سله می گویند.

سله پس از خشک شدن سخت وچروکیده ترم می خورد. بهترین راه مبارزه باسله ، افزایش مواد آلی درخاک است. این کار راهم گاه کشاورز بااستفاده ازداس ، کج بیل ، فوکا ، شفره ، بیلچه ، چنگک یا چاقو انجام می دهد وگاه این کار بااستفاده ازماشین کولتی واتوریا تیغه های پنجه غازی یاقلمی یا کولتی واتورهای دوار یا چنگگ های کردان که ممکن ایت یک دریفه یا چند ردیفه باشند انجام می شود. البته باید مواطب بود که دراین عمل خسارت پندانی به محصول زراعی وارد نشود.

وجین کردن

ازبین بردن علف های هرز بااستفاده ازوسایل مکانیکی را وجین نامند. بذر علف های هرزممکن است ازسال های قبل درزمین مانده باشد یاهمراه بابذر زراعت اصلی داخل زمین شده ویابه وسیله باد وآب وحشرات ومانند آن داخل مزرعه شده باشد. این کار به صورت دسشتی یابا مشاین آلات کولتی واتورها انجا می شود.

مبارزه باآفات

روش های مختلفی که برای مبارزه با آفات به کاربرده می شود دفع آفات گفته می شود گروهی از آ،ات خطرناک اند وباید حتماً ازبین بروند ( آفات درجه اول) ، گروهی معمولاً خسارت عمده ندارند، مگر اینکه درشرایط خاص طغیان کنند ( آفات درجه دوم )، گروهی بالقوه آفت اند ( آفات درجه سوم ) ، گروهی هم به صورت انگل یا پارازیت سا شکارچی از آفات مختلف تغدیه می کنند. درهرصورت ، درعملیات مبارزه با آفات وکاربرد مواد شیمیایی آفت کش دقیقاً باید مشخص شود که زیان اقتصادی ناشی از حمله آفات بیشتر از مخارج عملیات مبارزه وعواقب ناشی از آت باشد.

دستگاههای ارتباز جمعی ، کارشناسان ومتخصصان مبارزه باآفات دراین زمینه وظیفه دارند که اگاهی های لازم رادرباره آفات ، زندگی آنها ونحوه دفع آنها به اطلاع کشاورزان برسانند انتشار جزوه وپوسترهای تبلیغاتی نیز دراین زمینه مؤثر است. دربین جانواراه ، حشرات بیش ازهمه به گیاهان صدمه می زنند. آنها شش پا وبدنی سه قسمتی دارند وبه صورت جنسی تکثیر می یابند وازنظر رشدی به سه گروه تقسیم می شوند :

روش های کنترل حشرات

1- مبارزه زراعی ، مثل تنظیم آبیاری کود دادن

2-مبارزه مکانیکی ، مثل غلتک زدن

3- کنترل فیزیکی ، مثل نور وحرارت وتله مرگ

4- کنترل بیولوژیکی واستفاده ازعوامل بیماری زای حشرات

5- کنترل شیمیایی ،بااستفاده از حشره کش ها وسموم آفت کش

ماشین های سمپاشی

باردهی یک ماشیم سمپاشی خوب دراین است که حداقل مقدار سم درصد زیادی از آفات راازبین می برد ودرعین حال ، ازنظر صرف وقت ، نیروی انسانی ومخارج سمپاشی حداقل هزینه رادارد.

ماشین های سمپاشی ازهرنوع که باشند ، ازسه قسمت عده بدنه ومخزن ، پمپ یاتلمبه ، لوله ونازل تشکیل شده اند وشامل انواع سمپاشی های پشتی ساده مووتری ، سمپاشی جرخدار، سمپاش های زنبه ای وتراکتوری است که مخازن آنها ظرفیت های متفاوتی دارد وازنظر سرعت ووسعت کار ونحوه پاشیدن محلول سمی باهم تفاوت زیادی دارند.

مبارزه بابیماری های گیاهی

علایم مشهود که دال بربیماری است باتئوجه به نوع عالم بیماری زا وبخشی ازگیاه که آلوده شده است تفاوت دارد. گاهی نیز لازم است عالم ذره بینی را ازگیاه جدا کرد تا امکان تشخیص دقیق فراهم شود. موجودات ذره بینی شامل باکتری ها ، قارچ ها ، ویروس ها ، میکوپلاسماها ونماته ها می شود. بهترین روش رفت بیماری ها داشتن ارقام مقاوم است ضدعفونی کردن خاک وضد عفونی کردن بذر، شخم زدن کنترل شیمیایی گیاهان هم ازروش های مؤثر دیگری است که باید به کاربرد.

مبارزه باعلف های هرز

علف هرزعبارت است ازهرگیاه غیر مفید ؛ مضر وناخوایته که درمزرعه دیده می شود ومی تواند به محصول آسیب برساند. علف های هرزنه تنهاکمیت وکیفیت محصول راکاهش می دهند ف هزینه سنگینی را نیز به منظور برنامه ریزی وعملیات زراعی لازم برای کنترل آنها برکشاورز تحمیل می کنند به طورکلی، می توان زیان های علف هرز رابدین ترتیب خلاصه کرد :

1- رقابت باگیاه ازنظر گرفتن نور، آب ومواد غذایی

2- بالارفتن هزینه کاشت ، داشت ،برداشت

4- کم شدن ارزش محصول ازنظر اقتصادی وغذایی

5- تبخیر آب وکمبود آب در نباتات مفید

6- زندگی انگلی

7- ایجاد مشکل درامور غیر کشاورزی ، مثل تخریب آسفالت وبام های ساختمانی وشکستن نهرها

8- کمک به انتشار آفات وبیماریها

9- زیان های شدید بدهاشتی به دام ها

باتوجه به تمام خسارات ، اهمیت اقتصاد زیان های علف های هرزرامی توان به خوبی تخمین زد. بدییه است ، برای جلوگیری ازضایعات ناشی از این عوامل باید اولویت های خاصی رادرنظرگرفت. دراینراه ، لازم است ابتدا شیوه های انتشار آنهاراازطریق انسان ، جانوران ، آب وباد وبذرنباتات زراعی وماشن آلات کشاورزی شناسایی کرد وسپس ، به کنترل انها پرداخت. کنترل هم سه پیش زیمنه دارد : چلوگیری وپیشگیری ، کنترل وریشه کن کردن ، کنترل یا مکانیکی است یازراعی یابیولوژیکی یا شیمیایی ، وبه جند شیوه است : وجین بادست ، وجین با ماشین آلات ، شخم زدن ، خفه کردن علف هایهرز، مالچ ها وسوزاندن

دیم کاری

دیم کاری به معنای کشت بدون آبیاری است وبه زراعتی گفته می شود که باآب باران رشد ونمو می کند. دیم کاری درکشور ما به حصوص درزارعت گندم وجو آهمیت زیادی دارد. هرچند موفقیت درزارعت دیم بستگی به نزولات منظم وکافی آسمانی ورحمت الهی دارد کیفیت وروش شخم وتهیه به موقغ زمین های مزروعی دیم واعمال شیوه های صحیح کشت نیز تأثیر عمده ای درافزایش تولید دارد.

اولین عامل مهم موفقیت زراعت دیم مقدار بارندگی سالیانه است درآب وهوای معتدل با مقدار بارش سالانه 300 میلی متر وضعیت مساعدی به وجود می آید. عامل دیگر ، منابع تأمین رطوبت خاک است که درزارعت دیم منشاء جوی دارد ، مثل نزولات آسمانی ،شبنم ، مه یاغبار، بخارآب ورطوبت نسبی

عمل دیگر ، تناوب وآیش درکشت دیم است، یعنی چرخش گیاهان زراعی دریک قطعه زمین که به ذخیره رطوبت در خاک ، توقیت خاک وازبین بردن علف های هرز منجر می شود.

عامل بعدی ، خصوصیات خاک زراعتی است که از نظذ بافت بهتر است رسی یا رسی- شنی یالیمونی باشد.

ازنظر ساختمان ، بهتر است دانه ریز تا کمی درشت ومکعبی کوچک باشد. ازنظر عمق ، باید دوطبقه باشد، یعنی بیش از 120 سانتی متر وازنظر رنگ بهتر است سیاه یاتیره باشد.

عامل بعدی ، شیب وپسیت وبلندی زمین است درزراعت دیم ، بهتر است اراضی نسبتاً مسطح وعمیق وهموارباشند وازفرسایش آنها جلوگیری شده باشد.

عامل دیگر ، استفاده ازماشین آلات واداوت کشاورزی است ، مثل گاوآهن قلمی یا چیزل وگاور آهن پنجه غازی یاسوئیت وگاوآهن نیمه برگردان وماشین بذرکارعمیق وکودپاش

بررسی زمان شخم زدن وبذرپاشیدن واستفاده ازبذرمرغوب وکود وسموم ضدعفونی کننده وعلف کش ها هم درزارعت دیم بسیارحایزاهمیت است.

عملیات برداشت

پس از پایان کلیه علمیات مربوط به تهیه زمین ، کاشت وداشت

گیاه زراعتی ، زمان برداشت فرامی رسد. برداشت عملی است حساس که اگر به طور صحیح انجام نشود ، زحمات وسرمایه های مصرف شده را یکباره هدر می دهد. یکی ازعوامل مهمی که دربرداشت باید به آن توجه داشت این است که علایم فیزیولوژیکی رسیدن محصول درگیاهان زراعی مختلف کاملاً متفاوت است ، مثلاً درغلات ، حبوبات ، گیاهان علوفه ای وگیاهان غده ای هر کدام به نوعی ضمن تغییر نرگ دادن گل می دهدن وروش های برداشت آنها هم بایکدیگر فرق می کند درغلات دانه ریز، عملیات برداشت بادست وبه سیله داس انجام می شود .ماشین های برداشت دانه ذرت هم سه نوع اند که یا میوه را ازساقه جدا می کنند ، ولی پوسته وجود دارد ؛ یا میوه راازساقه جدا می کنند وغلاف ها راهم بر می دارند؛ یا میوه راازساقه جدا ودانه ها راخشک می کنند وبه انبار منتقل می کنند. ذرت خوش های هم بادست برداشت می شود، اما حبوبات را می توان با کمباین هم برداشت کرد. برداشت گیاهان علوفه ای یا بادست وداس است یاباماشین هایی به نام موریاریک وسپس ، عدل بندی وچاپر که هرکدام وظیفه خاصی دارند گیاهان غد های رانیز بادست وبیل می توا نبرداشت کرد.

نگهداری وانبارکردن محصولات زراعی

برای این کار ازکیسه های کنفی استفاده می شود. انبار باید ضدعفونی شود دیواره های انبار باید سیمانی باشد تارطوبت نگیرد. مدت زمان نگهداری غلات درابنار به درصد رطوبت دانه ودرجه حرارت داخلی انباربستگی دارد. محل انبار حبوبات ودانه های روغنی باید تمیز ودارای تهویه مناسب باشد وازقبل سمپاشی وضد عفونی شده باشد. برای نگهداری علوفه به صورت تر وتازه باید از سیلو استفاده کرد.

انبار مطلوب برای سیب زمینی باید دارای دستگاه های تهویه وکنترل درجه حرارت با تخته های مشبک درکف آن باشد.

سیلوکردن چغندر قند هم باید طوری باشد که خواص آن تغییر نکند.

آیش بندی وتناوب زراعی

چنانچه زارعی به کشت دائمی فقط یک گیاه یا حتی یک خانواده گیاهی بپردازد. موجب نقصان محصول درسال های متمادی می شود ، زیرابنابرعلل متعدد این طریق کشت اصولی نیست. مهم ترین علت کاهش عملکرد ، خستگی زمین است که درنتیجه مجموعه عواملی نظیر کم شدن حاصلخیزی وباروری خاک ، افزایش وتوسعه آفات وبیماری های گیاهی ، کاهش ذخایر آب در خاک ، آفزایش وتوسعه آفات وبیماری های گیاهی ، کاهش دخایر آب درخاک ، افزایش جمعیت علف های هرز ، سخت شدن خاک زراعی درعمق خاص وشخم یکسان به وجود می آید. بنابراین باید بتوان با نتظیم کشت گیاهان زراعتی حداکثر درآمد مطمئن سالیانه رابرای کشاورز تأمین کرد. یکی ازاین فنون ، اجرای تانوب یا گدرش زراعی مناسب است که به افزایش عملکرد محصول منجرمی شود. ابتدا، باید نوع زراعت رادریک منطقه باتوجه به آب وهوا وخاک ودوری ونزدیکی از شهر وبازار وعرضه وتقاضا معین کرد. سپس ، زمین های مزرعه را بسته به نوع گیاهانی که عملیات کشاورزی مشابه دارند وموقع کشت آنها همزمان یا حدوداً نزدیک به هم باشدقسمت بندی کرد ودرهرقسمت محوصلی را کاشت این عمل را " ایش بندی" گویند. این برنامه ریزی به دوطریقه اصلی تقسیم بندی می شود:

1- زراعت گسترده یاسطحی ، که مقدار محصول درواحد سطح کم است ، ولی وسعت زیاد اراضی وکمی هزینه تولید درواحد سطح جبران کمی آن را می کند دراین شیوه ، میزان رطوبت ( نزولات آسمانی ) عالم اصلی افزایش محصول است ؛

2- زراعت فشرده یا عمقی ، که درواقع ازحداقل واحد سطح حداکثر بهره برداری می شود.

تناوب چیست ؟

تناوب چرخش گیاهان زراعی دریک قطعه زمین برطبق اصول پذیرفته شده است. اینکه بدانیم چه نوع غلات وحبوباتی رااز یک خانواده می توان باهم تناوب داد وآیش بندی کرد ودرمناطق پرآب وکم آب بااین قضیه چطور باید برخورد کرد.

تاحدودی مشخصات کاروشغل وحرفه کشاورزی بیان شد. امید است که درپی آشنایی بااین مقدمات درانتخاب خود موفق باشید. دردوره کارشناسی مهندسی کشاورزی تام این مباحث درواحدهای گوناگون چون ژنتیک ، بیوشیمی ، گیاه شناسی، خاک شناسی، آبیاری ، رابطه آب وخاک ، زراعت نباتات صنعتی ، اصلاح نباتات خصوصی، زراعت نباتات عاوفه ای ، عملیات کشاورزی، هواو واقلیم شناسی ، ماشین های کشاورزی ، دیم کاری ، بیماری های گیاهی ، زراعت غلات، حشره شناسی، کنترل علف های هرز، اصول ترویج وآموزش واقتصاد کشاورزی مطرح می شود.

به طورکلی ، شرایط کاریک کشاورز بسیار سخت تر از شرایط کار یک باغبان است البته این شرایط کاری گاه اداری وگاه عملیاتی وصحرایی است

حقوق ومزایای یک زارع یایک مهندس کشاورزی براساس وقوانین کار وامور استخدامی برطبق لیاقت ، تجربه ، تخصص وسابقه کاری فرد پرداخت می شود وشغلی است که درتأمین نیازهای فرد وجامعه ورشد وشکوفایی ورسیدن به خودبسندگی کشور نقش بسیار مهمی دارد.

به هرحال، اگر می خواهید زمینی تهیه وکشاورزی کنید ، اگر می خواهید ناظر ومهنرس کیفی اجرای صحیح پروژه ای تحقیقاتی درزمینه کشاورزیباشید، اگر می خواهید دراین رشته ادامه تحصیل دهید ، اگر می خواهید در آینده به دانمشندانی بپیوندید که درباره اصلاح بذرهای جدید تحقیق می کنند ، به شما پیشنهاد می کنیم برای اطلاع بیشتر به وزارت جهاد کشاورزی ، دانشکده های کشاورزی ، مؤسسات تحقیقاتی زراعی ومؤسسات تاصلاح بذر مراجعه کنید.

کار، شغل وحرفه

اشتغال مناسب وکارآمد افراد جامعه ، که هدف غایی راهنمایی شغلی است ، برای رشد وتوسعه جامعه بشری لاز ماست به بیان دیگر ،جوامعی پیشرفت می کنند که افراد آن دراشتغال کارآمدتر باشند . دربررسی علمی اشتغال درراهنمایی ومشاوره شغلی ، سه واژه " کار" ، " شغل " و" حرفه" مطرح می شود. ابتدا تعاریف این سه وازه وشباهت ها وتقاوت های آنهاراباهم وعلل کارکدن را توضیح می دهیم ودر نهایت ، به بررسی عوامل مؤثر دراشتغال مناسب وکارآمد می پردازیم

تعریف کار

کاربه معنای فعل وعمل وکرداراست ودربرگیرنده آن چیزی است که از شخص سر می زند وفرد رابه خود مشغول می دارد. از نظر راهنمای شغلی کارفعالیتی نسبتاً دائم است که باتولید کالا یاارائه خدمتی همراه است وبرای آن دستمزد پرداخت می شود.

کار دارای سه خصوصیت است :

1- نوعی فعالیت فکری یا جسمی است که برای رفع نیازهای انسان انجام می گیرد. این تلاش درنهایت باعث خستگی عضلانی وعصبی می شودوفرد پس ازمدتی کارکردن به استراحت نیاز دارد.

2- تلاش نسبتاً دائم است وفعالیت های زودگذروموقتی راکه عوض می شوند شامل نمی شود پرداختن به این نوع فعالیت های زودگذروموقتی بیکاری پنهان است.

3- ازطریق کار، کالایی تولید می شود یاخدمتی ارائه می گردد. کالای تولید شده وخدمت انجام گرفته باید ازظنر قانوی مقبول وازدیدگاه شرعی صحیح باشد. بدین ترتیب با تغییر قوانین وارزش های حاکم برجامعه جایگاه کارهای مختلف دگرگون می شود.

4- دربرابر انجام دادن کار دستمزد پرداخت می شود که ممکن است به صورت پول نقد یا کالا یاکاردربرابر کار باشد اگرفردی برای تفریح وبدون دریافت دستمزد به تولید کالا یارائه خدمتی بپردازد، به عمل او سرگرمی گفته می شود.

دیدگاه مطلوب درکارآن است که فردعلاوه بردریافت دستمزد، ازانجام دادن آن نیز لذت ببرد.

کارازدیدگاه های مختلف تعاریف گوناگونی دارد ودرهرمکتب ونظام فکری تعریف خاصی درباره آن ارائه می شود:

ازدیدگاه فلسفی، کار فعالیتی است ارادی که حاوی نفع عقلانی باشد

ازدیدگاه مادی، کاروسیله ای برای کسب مال وثروت است

ازدیدگاه اجتماعی ، کاروسیله همکاری بین افراد جامعه برای رفع نیارهاست.

ازدیدگاه اقتصادی ، کاروسیله ای برای تولید کالایارائه خدمت برای امرا معاش است.

ازدیدگاه مارکسیسم ، کارجوهر ارزش ها وتنها عامل مشترک در مبادلات کالاست ، براین اساس ، کاردرکلیه امور زندگی وجود داردوارزش ایجاد  شده ازطریق آن باید به صاحبش متعلق باشد.

ازدیدگاه سرمایه داری ، کارازقانون بازارکارورابطه بین عرضه وتقاضا تبعیت می کند.

ازدیدگاه مسیحیت ، کارکردن ازواجبات است وهرکسی مالک وصاحب نتیجه کارش است شعرانیز درباره کار واهمیت ان اشعاری سروده اند.

تعریف شغل

شغل ازنظر لغوی به معنای به کار گاردن درجایی ، وآن موردی است که باعث مشغولیت فرد می شود. فرد ازطریق اشتغال فعالانه درتولید ، مشارکت ، وپاداشی به صورت پول نقد یاکالا دریافت می کند. شغل در راهنمایی شغلی گروهی از موقعیت های مشابه دریک مؤسسه ، اداره یاکارگاه است که افراد واجد شرایط می توانند موقعیت ها رااحراز کنند ووظایف محوله رانجام دهند. برای مثال ، دریک اداره ممکن است سه موقعیت شغلی مشخص به نام ماشین نویس باشرایط احراز معین ویکسان موجود باشد وسه نفر باخصوصیات همسان به این شماغل گمارده شوند. احراز هرشغلی به ضوابط وویژگی های مشخص نیاز دارد. شاغل زمانی احساس آرامش وموفقیت درادای وظایفش خواهد کرد که خصوصیات لاز مبرای احراز شغل مورد نظر راداشته باشد. ازطریق راهنمایی شغلی، هماهنگی وتناسب منطقی بین ویژگی های شاغل باشرایط وضوابظ احراز شغل ایجاد می شود. ازاین رو، راهنمایی فردبرای انتخاب صحیح شغل زمانی ممکن خواهد بود که توانایی ها ، محدودیت ها ورغبت های او مشخص وخصوصیات وشرایط لازم برای احراز هرشغلی نیز معین می شود.

تعریف حرفه

معنی لغوی حرفه صناعت وساختن ماهرانه است حرفه فراتر ازشغل است. حرفه زمانی است که شغل فردباتوانایی ها ، رغبت ها وامکانات اوکاملاًً هماهنگ وهمسو باشد وفرد ازانجام دادن آن لذت ببرد وبه هیچ وجه مایل به ترک ورها سازی آن نباشد. فردحرفه ای به کارش عشق می ورزد. آن رابا مهارت انجام می دهد واحساس خستگی وفرسودگی نمی کند.

می توان گقت ، حرفه به یک رشته مشاغلی اطلاق می شود که افراد آنهارابا نهایت رضایت خاطر وتبحر درطول زندگی شان انجام می دهند وماسل به تعویض یاترک آنها نیستندمتأسفانه ، عده ای سه واژه " کار" و" شغل
" و"حرفه "را به نادرست به جای یکدیگر به کار می بردن. درحالی که درراهنمایی شغلی بین آنها تفاوت های محسوس ومشخصی وجود دارد. " کار" فعالیت وحرکت است؛ " شغل " موقعییت است که فردتحت شرایط مشخص احراز می کند؛ " حرفه " زمانی معنا پیدامی کند که شاغل به شغلش بانهایت علاقه ورضایت ومهارت بپردازد.

اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی واجتماعی

کارکردن برای فرد از جنبه های مختلف اهمیت دارد وانسان به وسیله آن مخارج زندگی اش راتامین می کند وبه تهیه مایحتاج روزه مره اش می پردازد. تهیه غذا، پوشاک، مسکن وحتی نوع وتعداد سفرهای فرد به طور چشمگیری با نوع شغل اواربتاط دارد. همچنین ، میزان رضایت فرد اززندگی وسلامت جسمی وورانی اوبه طور چشمگیری به شغلش بستگی دارد.

ازدیدگاه اجتماعی ، کارکردن موجب پیشرفت وتوسعه جامعه وبیکاری باعث پیدایش مفاسد فردی واجتماعی می شود، زیرا فردبیکار برای تامین مایحاتج زندگی اش مجوبر می شود به اعمال ناشایست دست بزند که درنتیجه برای خود ودیگران درد سرایجاد می کند.

علل کارکردن

بیکاری ریشه اصلی مفاسد فردی واجتماعی است وکارکردن باعث استقلال وخوشبختی فرد وجامعه می شود. کارکدن فقط برای رفع احتیاجات مادی انسان نیست ، بلکه نیازهای عاطفی واجتماعی اورانیز براورده می سازد. انگیزه های متعددی برای کارکردن مطرح شده است که دراینجا ، برخی از انهارا توضیح می دهیم.

1- کارکردن وسیله مناسبی برای به مصرف رساندن انرژی است وبی نظمی های داخلی سیستم بدن راکاهش می دهد وحیات سلول هابه درستی ادامه می یابد. همچنین ، کارکردن باعث رشد واستقامت اعضای بدن وهماهنگی بین اعصاب وعضلات ، سرعت ومهارت درواکنش های عضلانی می شود وخمودگی راازبین می برد. کارکردن سلامت جسمانی وروانی انسان را تأمین می کند وفرد رااز ارتکاب کارهای مخرب مانند ذردی ، اعتیادوسایر مفاسد احتماعی باز می دارد. به بیان دیگر ، ازطریق کارکردن انرژی انسان به صورت مطلوب به مصرف می رسد وتسلی خاطر حاصل می شود.

2- کارکدن وسیله ای برای برقراری وتحکیم روابط اجتماعی باهمنوعان است. به نظر عده ای ازروانشناسان ، انسان موجودی اجتماعی است وبراثر اربتاط با همنوعان شخصیت خودرایم سازد. انسان ها ازطریق کارکردن با یکدیگر رابطه برقرار می سازند وبه تدریج ، برزدوستی ومحبت خود میافزایند. درمحیط های کاری که محبت وصمیمیت حاک باشد ، نیازهای روانی ارضا می شود وکارکنان احساس یأس وبیگانگی نمی کنند. انسان بیکار خودراعضو مفیدی ازجامعه نمی داند وبه استقلال درزندگی نمی رسد کارکردن باعث تقویت احساس نوعدوستی ، ازخودگذشتگی ، افزایش روابط سازنده ومحبوبیت اجتماعی ، کسب تجارت جدید ورها شدن انسان ازززندگی یکنواخت می شود.

3- انسان ازطریق کارکردن نقش معینی رابرعهده می گیرد وخودش را جرئی ازجامعه به شمار می آورد ارزش هرفرد درجامعه به شغلی بستگی دارد که عهده دار آن است. بقای نام اسنا پس ازمرگ نتیجه کارهایی است که درزمان حیات برای همنوعانش کرده است ، به گفته معروف

سعیدیا مردنکونام نمیرد هرگز            مرده آن است که نامش به نکویش نبرند   

دردین مبین اسلام ، باتأکید براهمیت کار، پادش کسی که برای تأمین مایحتاج خانواده اش کاروتلاش می کند، همچون پاداش جهادگران درراه خدا شناخته شده است. کارکردن انسان رابه هدف هایش می رساند وباعق عزت نفس ، احساس ارزشمندی ومسئولیت پذیری می شود.

4- کارکردن موجب شناخت توانایی ها ومحدودیت ها می شود وشخص با مقایسه خود بادگیران می تواند به رفع کموبده ا اقدام کند ، زیراتا وقتی که انسنا کارنکرده باشد ، ازامکانات واقعی خویش اطلاع ندارد. انسان درمحل کارباشملاتی مواجه می شود وتوان خودرابرای حل انها به طور عملی به کار می برد انسان که موجودی کمال جو وبرتری طلب است ، درمحیط کار به رقابت بادیگران می پردازد ودرصدد کسب اطمینا خاطر واعتماد به نفس بر میآید.

5- کارکردن موجب استقلال می شود. انسان بیکار فرد وابسته ای است ونمی تواند آرزوها وخواسته ایش را عملی سازد. استقلال وتأمین نیازها در سابه کار وتلاش حاصل می شود درمناطق روستایی ، افراد درمقایسه با شهره


پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
100-file-word_2_879159_3694.zip3.6 MB